"Ciepłe Mieszkanie” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Otrzymać można dofinansowanie na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Dotację przyznaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który do tej pory przeprowadził dwa nabory wniosków o dofinansowanie.

W przypadku ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku trzeciego naboru wniosków, Gmina Kolbudy zamierza starać się o  uzyskanie dofinansowania do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kolbudy, ogłasza, że w dniach 17 czerwca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r. odbędzie się nabór ankiet mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem obejmującym wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w programie „Ciepłe Mieszkanie”.

W programie będą mogły wziąć udział:  

  • Osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy), spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.
  • Wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

Dotychczas Beneficjentami programu „Ciepłe Mieszkanie” mogły być wyłącznie osoby spełniające poniższe kryteria:

  • podstawowy poziom dofinansowania, dochód roczny właściciela/współwłaściciela nie może przekroczyć kwoty 135 tys. zł wówczas dofinansowanie wynosi nie więcej niż 16 500 zł  (do 30 proc. kosztów) na jeden lokal mieszkalny,
  • podwyższony poziom dofinansowania, właściciel/współwłaściciel musi spełniać kryterium socjalne tj. miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:

– w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (2 651 zł)

– w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 894 zł).

dofinansowanie  wówczas wynosi nie więcej niż 27 500 zł (do 60 proc. kosztów) na jeden lokal mieszkalny,

  • najwyższy poziom dofinansowania, miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać:

– w gospodarstwie jednoosobowym kwoty (1 526 zł)  

– w gospodarstwie wieloosobowym kwoty (1 090 zł).

dofinansowanie  wówczas wynosi nie więcej niż 41 000 zł (do 90 proc. kosztów) na jeden lokal mieszkalny.

  • Czwarta część programu, adresowana do wspólnot mieszkaniowych, to też różne opcje dotacji, każda maksymalnie do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła; do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła) oraz do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

W ramach dofinansowania mieszkaniec może wymienić nieekologiczny kocioł węglowy na nowe źródło ciepła w postaci kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła jak również rozliczyć dokumentację projektową. Wspólnoty mieszkaniowe (obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych) mogą do powyższego zakresu wykonać dodatkowo termomodernizację budynku, zainstalować kolektory słoneczne lub mikroinstalację fotowoltaiczną wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Osoby wyrażające wolę skorzystania z programu (będące właścicielami/ współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych), proszone są złożenie ankiety na jeden z poniższych sposobów:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:   ;
  • papierowo w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Kolbudy, w godzinach pracy Urzędu, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2024 r. na adres: Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy.

Jednocześnie Gmina Kolbudy informuje, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania Gminie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Gmina Kolbudy zastrzega sobie prawo, odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.

Formularze ankiet oraz treść regulaminu Programu „Ciepłe Mieszkanie”, który obowiązywał przy drugim naborze wniosków, załączamy pod tekstem.