Do poniedziałku 15 lipca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów. Stypendia przyznawane są uczniom i absolwentom szkół podstawowych (począwszy od klasy IV) oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Kolbudy. 

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje uczniom i absolwentom, którzy zdobyli wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce potwierdzane średnią ocen klasyfikacji rocznej lub końcowej - na poziomie co najmniej 5,20 w przypadku uczniów szkół podstawowych i średnią ocen w klasyfikacji rocznej lub końcowej na poziomie co najmniej
5,00
w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, oraz spełniają co najmniej jedno z kryteriów określonych w regulaminie.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny.

Wypełniony, podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami oraz podpisane klauzule zgody należy składać w Urzędzie Gminy Kolbudy w terminie do 15 lipca 2024 r.

Zasady oraz kryteria przyznawania stypendiów Wójta Gminy Kolbudy określa Uchwałą Rady Gminy Kolbudy Nr XXXVIII/317/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów. Jej treść publikujemy poniżej. 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Hopa tel. 58 69 10 511,
Emilia Lucińska tel. 58 69 10 510