Gmina Kolbudy położona jest we wschodniej części Województwa Pomorskiego a jej obszar (8280 ha) zajmuje południowo-wschodnią, krawędziową część Pojezierza Kaszubskiego, sąsiadującego z Żuławami Wiślanymi. Gmina ma ponad 14.000 mieszkańców. Ulokowana na osi głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk - Kościerzyna (droga wojewódzka nr 221) graniczy z Gdańskiem, oraz z gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz i Pruszcz Gdański. Tworzy ją 15 wsi sołeckich (Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo, Babidół, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Lublewo, Lisewiec, Łapino, Kowale, Kolbudy, Pręgowo, Otomin, Ostróżki) i kilka przysiółków (Miechucińskie Chrusty, Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo, Krymki). Administracyjnie wchodzi w skład powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy jest wieś Kolbudy. W Kolbudach znajduje się większość instytucji publicznych. Tu mają siedzibę: Urząd Gminy, poczta, dwa banki, ośrodek zdrowia, Nadleśnictwo, kilka aptek, spółka wodna, Dom Kultury, bibliotka publiczna, gminne przedszkole, liczne sklepy i zakłady usługowe, posterunek Policji, centrum handlowe...

Niemal cały obszar gminy jest skanalizowany, a ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Jest też w dużym stopniu zgazyfikowana. Na terenie gminy znajduje się kilka szkół podstawowych, 1 gimnazjum, Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia, liceum zaoczne. Opiekę przedszkolną zapewniają zarówno placówki gminne, jak i niepubliczne przedszkola. W sołectwie Łapino działają Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Gmina posiada autobusowe połączenie komunikacyjne z Pruszczem Gdańskim, gdzie znajduje się siedziba powiatu. Komunikację z Gdańskiem zapewnia PKS Gdańsk oraz ZKM Gdańsk. W gminie zarejestrowanych jest ponad 1000 podmiotów gospodarczych oraz kilka organizacji m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Towarzystwo Ekologiczne i Stowarzyszenie Przemysłowo-Handlowe. Ponadto w Kolbudach działa bank PEKAO SA oraz oddział Banku Spółdzielczego Pruszcz Gdański (oba banki posiadają bankomaty), Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach z ogromną salą gimnastyczną i kompleksem sportowym Orlik, nowoczesne Gminne Przedszkole, centrum handlowe.

Charakterystycznym dla całej gminy elementem jest dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego i zwartego. Na pograniczu miasta Gdańska i gminy, w Kowalach, powstało nowoczesne osiedle o zabudowie wielorodzinnej (10.000 mieszkańców). W sołectwie Łapino, w pięknej scenerii zlokalizowane jest luksusowe osiedle domów jednorodzinnych o rezydencjonalnym charakterze. Ten rodzaj budownictwa jest w gminie preferowany.

Władze przywiązują wielką uwagę do ochrony środowiska. Na styku terytorium gminy i miasta Gdańska, w sołectwie Otomin znajduje się wysłużone i mające niekorzystny wpływ, z punktu widzenia ekologicznego, wysypisko oraz zakład utylizacji śmieci w Szadółkach. Gmina ciągle inwestuje w ochrone środowiska, czystość i turystykę. Gmina z sukcesami zabiega o europejskie fundusze na rozwój infrastruktury. Kończy się budowa ścieżki rowerowej Kolbudy-Gdańsk oraz nowej drogi Kowale - Otomin.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa komisariat Policji, a w sezonie letnim policyjne patrole konne. Ponadto od kilku lat gmina współpracuje w tym zakresie ze Strażą Graniczną. W gminie działają drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszające 150 osób i posiadające nowoczesną remizę w Kolbudach. Urząd Gminy podjął działania zmierzające do objęcia monitoringiem najbardziej newralgiczne miejsca i obiekty. Gmina Kolbudy jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych. Najważniejszym jest REFERMATA Festiwal Muzyki Klasycznej oraz Organowy Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Referat promocji, sportu i rekreacji organizuje również wiele imprez sportowych, w tym mistrzostwa o randze regionalnej oraz letnie obozy żeglarskie dla młodych mieszkańców Gminy. W Kolbudach jest dobrze wyposażony stadion sportowy wraz z kortami tenisowymi oraz kompleks sportowy Orlik.

Trzeba podkreślić, że Gmina Kolbudy od dawna cieszy się opinią gminy zasobnej. Pod względem dochodów przypadających na 1 mieszkańca od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach powiatowych i wojewódzkich.

Herb Gminy Kolbudy