dr Leszek Grombala

Żonaty, dorosła córka, wnuczka, dr politologii i historii, menadżer i doradca ekonomiczny, wieloletni pracownik polskiej służby dyplomatycznej, były wykładowca wyższych uczelni Trójmiasta, mieszkaniec Gminy Kolbudy od 1976 roku, zainteresowania: radiestezja, dobra książka, żeglarstwo, turystyka.

 

pokój: 315

Przyjmowanie interesantów:

W sprawach indywidualnych, w tym w sprawach skarg, wniosków i postulatów: środa 10.00 - 11.30
Osoby niepełnosprawne: środa 11.30 - 12.00, sala 101 (na parterze urzędu)

Telefon: (58) 691-05-21

 

Zadania:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej,
 • dokonywanie upoważnień pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta,
 • udzielanie pełnomocnictw, w sprawach należących do jego własnych kompetencji,
 • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
 • wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 • wykonywanie uchwał rady gminy i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania na sesjach,
 • zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz dokonywanie oceny kwalifikacyjnej kadry kierowniczej urzędu,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • zatrudnianie i zwalnianie sekretarza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami rady:
  • zaciąganie zobowiązań, mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • dokonywanie wydatków budżetowych,
  • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  • ogłaszanie przetargów,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
 • wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej gminy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych.