To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Gminy Kolbudy – www.kolbudy.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Kolbudy dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.kolbudy.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Kolbudy
Telefon: +48 586910520
Fax: +48 586910558
E-mail:
Adres korespondencyjny: ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Data publikacji strony internetowej:
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

W  Urzędzie Gminy Kolbudy przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.kolbudy.pl spełnia wymagania w 94,96%.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.kolbudy.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 
 
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia

Urząd Gminy Kolbudy prowadzi następujące aplikacje mobilne:

Aplkacja BLISKO (z serwisem SegreGO)

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta  z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Dębiński 
e-mail:  
Telefon: +48 58 6910527

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Deklaracja dostępności architektonicznej

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia dla klientów/mieszkańców gminy:

  1. Wejście główne od parkingu, do którego prowadzą schody oznaczone taśmą ostrzegawczą oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Schody oraz podjazd są zabezpieczone barierkami o różnej wysokości dostosowanymi do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe szklane otwierane uchylnie.
  2. Wejście przy ulicy Staromłyńskiej, do którego prowadzą wyłącznie schody oznaczone taśmą ostrzegawczą. Schody zabezpieczone barierkami o zróżnicowanej wysokości. Wejście nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Urzędu Gminy jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.

Na parterze budynku znajduje się Punkt Obsługi Klienta oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem znajduje się parking, gdzie zostały wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo i pionowo. Jedno znajduje się na szczycie budynku przy wejściu do GOIPS-u, drugie naprzeciwko wejścia do budynku Urzędu przy
ul. Staromłyńskiej.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. Dzwonek przyzywowy usytuowany zbyt wysoko.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących:

Urząd Gminy w Kolbudach jest wyposażony w stanowisko do obsługi osób głuchych i niedosłyszących.

Przy stanowisku nr 1, obok Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kolbudy, funkcjonuje innowacyjne rozwiązanie działające w oparciu o nowoczesne narzędzia teleinformatyczne. Osoba niesłysząca przybywająca do urzędu, za pomocą elektronicznych łączy uzyskuje zdalną pomoc tłumacza języka migowego, który pełni rolę pośrednika w komunikacji urzędnika z klientem.

Pracownik urzędu wraz z interesantem nawiązuje połączenie video z Contact Center i tłumaczem języka migowego. Rozpoczyna się wideokonferencja. Problem, z którym do Urzędu Gminy Kolbudy przybywa osoba z dysfunkcją słuchu rozwiązywany jest w czasie rzeczywistym.

Urzędnik z łatwością bierze udział w przeprowadzanej rozmowie, jednocześnie wykonując wszelkie formalności niezbędne do sfinalizowania sprawy, z którą przychodzi klient.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

W przypadku obsługi osoby niepełnosprawnej z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2023

Koordynator dostępności: Joanna Metzgier
Tel. (58) 691 05 66
e-mail: 

Plan  działania na rzecz  poprawy zapewnienia dostępności osobom ze  szczególnymi  potrzebami na lata 2021-2023