Od 1 sierpnia br. do 30 listopada br. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach przyjmować będą wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry Start”. Wynosi ono 300 złotych i przysługuje - raz w roku - uczniom rozpoczynającym rok szkolny, aż do ukończenia przez nich 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Wnioski drogą elektroniczną można składać już od 1 lipca.

Założeniem Programu „Dobry Start” jest wspierane rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polega na przyznaniu uczniowi, raz w roku, świadczenia w wysokości 300 złotych. Przysługuje ono bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie otrzymają uczniowie rozpoczynający rok szkolny w szkole. Pod tym pojęciem kryje się: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

300 złotych nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Drogą tradycyjną wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia.  Dokumenty złożone po terminie (tj. po 30 listopada) pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Od 1 sierpnia wypełniony wniosek będzie można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1 w godzinach urzędowania Ośrodka  (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek 7.30- 15.00, środa 7.30-15.30, czwartek-piątek 7.30-15.00).

- W okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 3 sierpnia 2018 r. zostanie wydłużony czas pracy Ośrodka do godz. 18.00 - informuje Małgorzata Moszczyńska, kierownik GOPS w Kolbudach. - Pracownicy GOPS przyjmować będą wnioski również w sobotę 4 sierpnia, w godzinach 9.00-15.00. Formularze będzie można pobierać w naszej placówce od 1 lipca 2018 r.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata świadczenia nastąpi w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Program realizowany jest zgodnie z Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ( M.P. poz. 514) w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start”  oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. ( Dz. U. z 2018r. poz. 1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Więcej informacji: www.mrpips.gov.pl/DobryStart