Od piątku 4 maja br. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach programu „Zielone Kolbudy”. Mieszkańcy mogą się ubiegać o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii. Formularze będą przyjmowne do 30 czerwca br. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Kolbudy.

Dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Kolbudy jest udzielana na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w postaci:

  • ogniw fotowoltaicznych
  • kolektorów słonecznych
  • pomp ciepła

Do korzystania z dotacji na zasadach określonych w załączonym poniżej Regulaminie jest Wnioskodawca będący podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, to jest:

  • osoba fizyczna, z wyłączeniem osób, które spełniają warunek do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • wspólnota mieszkaniowa

Wnioskodawca musi stale zamieszkiwać i posiadać tytuł własności (współwłasności, użytkowania wieczystego) do nieruchomości położonej na terenie Gminy Kolbudy, na którym zainstalowane będzie urządzenie.

Dotacja udzielona w 2018 roku może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Wójta Gminy Kolbudy.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji, a także wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku określa - zamieszczony pod tekstem - Regulamin.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolbudy.