Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku orzekła nieważność uchwały Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 sierpnia br., wprowadzającej Program „Zielone Kolbudy”. Zastrzeżenia organu nadzoru dotyczą m.in. zapisu mówiącego o tym, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii jest niezaleganie w opłatach lokalnych oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed kilkoma dniami informowaliśmy o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu „Zielone Kolbudy”. Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Do Urzędu Gminy Kolbudy wpłynęły też pierwsze wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy. Okazuje się jednak, że wdrożenie Programu nastąpi z opóźnieniem. Uchwała została bowiem unieważniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

- Chcieliśmy, aby z możliwości otrzymania dotacji skorzystać mogli przede wszystkim mieszkańcy, którzy nie zalegają m.in. z opłatami za śmieci – mówi Krzysztof Hypki, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. – Uznaliśmy, że tak będzie uczciwie. Wiemy doskonale, że nie wszyscy mieszkańcy sumiennie wywiązują się z obowiązku partycypowania w kosztach gospodarowania odpadami. Chcieliśmy dobrze, ale okazuje się, że prawo nie pozwala na stawianie takich warunków, nawet jeżeli wydają się one całkiem słuszne. Niestety Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że takie zawężanie kręgu podmiotów ubiegających się o dofinansowanie wykracza poza ustawowe uprawnienia rady gminy.

W uzasadnieniu czytamy, że rada gminy nie może uzależniać przyznania dotacji od spełnienia warunków całkowicie niezwiązanych z przedmiotem i celem , na jaki ma być przyznana dotacja.

Zastrzeżenia organu nadzorującego samorządowe finanse wzbudziło również zbyt ogólne sformułowanie określające podmioty uprawnione do otrzymania dotacji. W ocenie RIO zapis „osoby fizyczne” jest określeniem zbyt otwartym i może dotyczyć także osób prowadzących działalność gospodarczą. Tymczasem udzielenie pomocy tym podmiotom powinno następować z uwzględnieniem innych przepisów i opinii dotyczących pomocy publicznej.

Wykazane przez Izbę uwagi zostaną uwzględnione w nowym projekcie uchwały. Dołożymy starań, aby Program „Zielone Kolbudy” został poddany pod głosowanie już na najbliższej, październikowej sesji.

Przypomnijmy, że unieważniona uchwała została przegłosowana 29 sierpnia bez głosu sprzeciwu Radnych Rady Gminy Kolbudy. Projekt zyskał poparcie 12 radnych, przy jednym głosie wstrzymującym.