W dniach od 28 lutego do 2 marca 2018 kwalifikacji wojskowej poddanych zostanie 108 młodych mieszkańców Gminy Kolbudy. Są to głównie mężczyźni urodzeni w roku 1999. W grupie osób wezwanych przed komisję znajdują się dwie kobiety. Dla Pań termin stawiennictwa wyznaczono na 15 marca br. od godziny 8.00.

Osoby wezwane mają obowiązek stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Pruszczu Gdańskim. Jej siedziba mieścić się będzie w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Prof. Mariana Raciborskiego 2A w godzinach od 8.00 do 15.00.

Kobiety będą przyjmowane w dniu 15.03.2018 r. od godz. 8.00.

KAŻDA Z OSÓB STAWIAJĄCYCH SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANA JEST PRZEDSTAWIĆ:

  1. Upoważnionemu przez Wójta do realizacji czynności w ramach kwalifikacji wojskowej pracownikowi Urzędu Gminy Kolbudy
  • dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument  pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.
  1. Powiatowej komisji lekarskiej
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej (jeżeli taką posiada).
  1. Na potrzeby ewidencji wojskowej:

- fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,

- dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki (świadectwo ostatniej ukończonej klasy lub zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły).

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody.              

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej
w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Celem zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do miejsca kwalifikacji wojskowej z miejsca zamieszkania konieczne jest zachowanie biletów potwierdzających ten fakt.

Bliższych informacji na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać pod nr tel. (58) 691-05-51 lub w Urzędzie Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1- I piętro, pokój nr 217.