Rada Gminy Kolbudy nie obniżała ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego:


- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt., stawki podatku rolnego na 2024 r. wynoszą zatem:

a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 224,075 zł
b) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta, czyli 448,15 zł

- średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m3., stawka podatku leśnego wynosi zatem:

a) od 1 ha lasów – 72,0346 zł;
b) dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka powyższa ulega obniżeniu o 50%.