Projekt uchwały o wykazie kąpielisk

W związku z planowanym otwarciem Kąpieliska Gminnego w Kolbudach na Zbiorniku Bielkowskim przy ul. Adama Ważnego 3, na sezon letni 2022r. podajemy do wiadomości publicznej projekt uchwały o wykazie kąpielisk i określeniu sezonu kąpielowego. Wg art. 37 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. z dnia 14 października 2021r. Dz. U. z 2021r. poz. 2233) do opublikowanego projektu uchwały o wykazie kąpielisk można składać na piśmie, merytoryczne uwagi lub propozycje zmian, osobiście w Urzędzie Gminy lub listownie na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, w terminie do 21 dni od daty podania do wiadomości publicznej.

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpieliska określenia sezonu kąpielowego 2022

W związku z planowanym otwarciem Kąpieliska Gminnego w Kolbudach na Zbiorniku Bielkowskim przy ul. Adama Ważnego 3,  na sezon letni 2021r. podajemy do wiadomości publicznej projekt uchwały o wykazie kąpielisk i określeniu sezonu kąpielowego. Wg art. 37 ust. 10 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020r. Dz. U. z 2020r. poz 310 ze zm.) do opublikowanego projektu uchwały o wykazie kąpielisk można składać na piśmie, merytoryczne uwagi lub propozycje zmian, osobiście w Urzędzie Gminy lub listownie na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, w terminie do 21 dni od daty podania do wiadomości publicznej.

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpieliska i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Kolbudy w 2021 roku

 


Regulamin Kąpieliska Gminnego w Kolbudach, ul. Ważnego 3

 1. Kąpieliskiem zarządza Urząd Gminy w Kolbudach.
 2. Kąpielisko w sezonie jest otwarte codziennie od 10:00 do 18:00.
 3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką własnego ratownika – opiekuna.
 5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających, a także palenia wyrobów tytoniowych oraz sprzedaży, wnoszenia , podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację, w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
 7. Ratownikami są osoby noszące ubiór w jednolitym, wyróżniającym się kolorze z napisem na koszulce RATOWNIK.
 8. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
 9. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 10. Osobom korzystającym z kąpieliska nie wolno:

a) Przekraczać granic stref:

- liny białe – brodzik
- liny żółte – strefa dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,5m,
- liny czerwone – strefa dla umiejących pływać o głębokości do 3m,

b) Wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika:

- flaga biała – kąpiel dozwolona
- flaga czerwona – kąpiel zabroniona

c) Niszczyć urządzeń, sprzętu kąpieliska, znaków i tablic,

d) Stwarzać zagrożeń bezpieczeństwa, wszczynać fałszywych alarmów,

e) Zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób w szczególności:

- popychać i wyrzucać inne osoby do wody,
- przebywać na terenie stanowisk ratowniczych,
- zanieczyszczać terenu kąpieliska.

 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren kąpieliska.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Osoby niszczące na uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 4. W pobliżu kąpieliska czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego.
 5. Korzystanie ze sprzętu wodnego następuje na podstawie osobnej opłaty i zgodnie z regulaminem wypożyczalni.
 6. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 7. Zabrania się wjeżdżania w obszar plaży i kąpieliska jednośladami oraz innymi pojazdami.
 8. Parkowanie Pojazdów mechanicznych i innych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel.

Korzystanie z kąpieliska podczas epidemii

Zalecenia podczas korzystania z gminnego kąpieliska w Kolbudach, w związku z panującym stanem epidemii SARS-CoV-2 w związku z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

 1. Należy zachować dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych wynoszącej co najmniej 2 metry na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wodzie).
 2. Nie korzystania z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała.
 3. Unikania zatłoczonych miejsc na plaży / miejsc na terenie kąpieliska.
 4. Zasłaniania ust i nosa przy przemieszczaniu się w obiekcie - poza miejscem plażowania i kąpielą w wodzie.
 5. Szczególnie starannego zasłaniania ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
 6. Korzystania z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 7. Dbałości o higienę rąk - częstego mycia rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcja, obowiązkowo po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/ urządzeniami publicznego użytku.
 8. Zachowanie czystości w otoczeniu, segregacja odpadów do właściwych pojemników.
 9. Bardzo ostrożne podejście do uprawiania sportów wodnych, które często wiążą się z naruszeniem dystansu społecznego wobec innych osób i rozpryskiwaniem wody na inne kąpiące się osoby.

Serwis kąpielowy - Kąpielisko gminne w Kolbudach przy ul. A. Ważnego 3

 

pdf Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku gminnym w Kolbudach – listopad 2021 (1.38 MB)

 


ARCHIWUM

Decyzja o tymczasowym zamknięciu kąpieliska – 14 lipca 2021

Bieżąca ocena jakości wody – 14 lipca 2021

pdf Odwołanie zakazu kąpieli (1.57 MB)

pdf Informacja o braku przydatności wody do kąpieli (735 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku – 21 sierpnia 2020 (1.13 MB)

pdf Tymczasowy zakaz kąpieli – 21 sierpnia 2020 (2.55 MB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - 20 sierpnia 2020 (943 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 6 sierpnia 2020 roku (951 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 22 lipca 2020 roku (939 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 10 lipca 2020 roku (364 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 25 czerwca 2020 roku (402 KB)

pdf Profil wody w Kąpielisku Gminnym w Kolbudach (3.61 MB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2019-06-26 (438 KB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2019-07-15 (1.74 MB)

pdf Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku 2019-07-19 (730 KB)

pdf Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku (1.84 MB)