Adres:
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy


Sekretariat:
tel.+48 58 691 05 21
tel.+48 58 691 05 76
fax +48 58 691 05 58

"Punkt Obsługi Klienta"
tel.+48 58 691 05 20

Skrytka EPUAP: /6oe33f9rpc/skrytka

Godziny Otwarcia Urzędu:
poniedziałek: 7.30 - 17.00
wtorek: 7.30 - 15.00
środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 7.30 - 15.00
piątek: 7.30 - 15.00

Kasa urzędu czynna:
poniedziałek: 8.00 - 16.30  (z przerwą od 13:30 do 14:30) 

wtorek - piątek: 8.00 - 13.30 (w dniach 1-12 lipca 2024 roku od 8:00 do 12:00)

Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy
nr identyfikacyjny NIP 583-25-35-406
Odbiorca: Urząd Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Wykaz kont Urzędu Gminy Kolbudy prowadzonych przez  Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim, na które należy dokonywać wpłat z niżej wymienionych tytułów:

Numer konta

Opis rodzaju wpłaty

03 8335 0003 0114 8887 2000 0010

 OSOBY PRAWNE

podatki:

 • podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób prawnych.

Indywidualny rachunek bankowy

OSOBY FIZYCZNE

podatki oraz opłaty za gospodarowanie odpadami:

 • podatek rolny, leśny, od nieruchomości osób fizycznych
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób fizycznych

dokonywane są na indywidualny numer rachunku bankowego. 
Informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego znajduje
się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej oraz informacji
o numerze konta i terminach płatności otrzymywanej
po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 03 8335 0003 0114 8887 2000 0010

OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE

podatki:

 • podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych.

 03 8335 0003 0114 8887 2000 0010

OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE

pozostałe opłaty:

 • opłata adiacencka,
 • opłata planistyczna,
 • opłata eksploatacyjna,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego,
 • mandat karny.

27 8335 0003 0114 8887 2000 0160

 OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE

pozostałe opłaty:

 • opłata skarbowa,
 • opłata za zawarcie małżeństwa w plenerze,
 • opłata za formularz wielojęzyczny,
 • opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • dzierżawa gruntów,
 • najem lokali mieszkalnych,
 • najem lokali użytkowych w tym: świetlic sołeckich,
 • użytkowanie wieczyste,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • sprzedaż mienia,
 • lokalna inicjatywa inwestycyjna.

74 8335 0003 0114 8887 2000 0090

 OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE

pozostałe opłaty:

 • opłata za usługi wodne.

 19 8335 0003 0114 8887 2000 0013

 OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE

pozostałe opłaty:

 • wadium wnoszone przy przetargach,
 • zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania robót budowlanych.

 

Dostęp do tłumacza języka migowego w urzędzie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243), Urząd Gminy w Kolbudach zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Urząd Gminy w Kolbudach jest wyposażony w stanowisko do obsługi osób głuchych i niedosłyszących.

Przy stanowisku nr 1, obok Punktu Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kolbudy, funkcjonuje innowacyjne rozwiązanie działające w oparciu o nowoczesne narzędzia teleinformatyczne. Osoba niesłysząca przybywająca do urzędu, za pomocą elektronicznych łączy uzyskuje zdalną pomoc tłumacza języka migowego, który pełni rolę pośrednika w komunikacji urzędnika z klientem.

Pracownik urzędu wraz z interesantem nawiązuje połączenie video z Contact Center i tłumaczem języka migowego. Rozpoczyna się wideokonferencja. Problem, z którym do Urzędu Gminy Kolbudy przybywa osoba z dysfunkcją słuchu rozwiązywany jest w czasie rzeczywistym.

Urzędnik z łatwością bierze udział w przeprowadzanej rozmowie, jednocześnie wykonując wszelkie formalności niezbędne do sfinalizowania sprawy, z którą przychodzi klient.

Porady prawnika

Bezpłatna pomoc prawna