Gmina Kolbudy położona jest we wschodniej części Województwa Pomorskiego a jej obszar (8280 ha) zajmuje południowo-wschodnią, krawędziową część Pojezierza Kaszubskiego, sąsiadującego z Żuławami Wiślanymi. Gmina stale się rozwija. Z roku, na rok systematycznie wzrasta liczba osób zameldowanych, która przekroczyła już 18 tysięcy. Szacuje się, że liczba wszystkich zamieszkujących na terenie gminy przekracza już 20 tysięcy.

Gmina Kolbudy ulokowana jest na osi głównego szlaku komunikacyjnego Gdańsk - Kościerzyna (droga wojewódzka nr 221) graniczy z Gdańskiem oraz z gminami: Żukowo, Trąbki Wielkie, Przywidz i Pruszcz Gdański. Tworzy ją 15 wsi sołeckich (Bąkowo, Bielkówko, Bielkowo, Babidół, Buszkowy, Czapielsk, Jankowo, Lublewo, Lisewiec, Łapino, Kowale, Kolbudy, Pręgowo, Otomin, Ostróżki) i kilka przysiółków (Miechucińskie Chrusty, Nowiny, Żmijewo, Gołąbkowo, Krymki).

Administracyjnie samorząd wchodzi w skład powiatu gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy jest wieś Kolbudy. W Kolbudach znajduje się większość instytucji publicznych. Tu mają siedzibę: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, poczta, placówki świadczące opiekę medyczną, apteki, Nadleśnictwo, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Przedszkole w Kolbudach, liczne sklepy i zakłady usługowe, Komisariat Policji, spółka wodna „Reknica” oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych.

Na terenie gminy znajduje się kilka szkół podstawowych - w tym Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach z ogromną salą gimnastyczną i kompleksem sportowym Orlik - oraz Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. Gmina Kolbudy jest również organem prowadzącym dla pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej, wybudowanej wspólnie z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Pruszcz Gdański. Placówka, do której uczęszczają młodzi mieszkańcy z terenu wspomnianych trzech samorządów mieści się w Kowalach. Opiekę przedszkolną zapewniają zarówno placówki gminne, jak i niepubliczne przedszkola. W sołectwie Łapino działają Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Gmina posiada autobusowe połączenie komunikacyjne z Pruszczem Gdańskim, gdzie znajduje się siedziba powiatu. Komunikację z Gdańskiem zapewnia PKS Gdańsk oraz ZKM Gdańsk. W gminie zarejestrowanych jest ponad 1500 podmiotów gospodarczych oraz kilka organizacji m.in. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Towarzystwo Ekologiczne i Stowarzyszenie Przemysłowo-Handlowe. Ponadto w Kolbudach działa bank PEKAO SA oraz oddział Banku Spółdzielczego Pruszcz Gdański (oba banki posiadają bankomaty).

Charakterystycznym dla całej gminy elementem jest dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, indywidualnego i zwartego. Na pograniczu miasta Gdańska i gminy, w Kowalach, powstało nowoczesne osiedle o zabudowie wielorodzinnej (10.000 mieszkańców) i nadal budowane są kolejne bloki. W sołectwie Łapino, w pięknej scenerii zlokalizowane jest luksusowe osiedle domów jednorodzinnych o rezydencjonalnym charakterze. Ten rodzaj budownictwa jest w gminie preferowany.

Władze przywiązują wielką uwagę do ochrony środowiska. Na styku terytorium gminy i miasta Gdańska, w sołectwie Otomin znajduje się wysłużone i mające niekorzystny wpływ, z punktu widzenia ekologicznego, wysypisko oraz zakład utylizacji śmieci w Szadółkach. Gmina sukcesywnie inwestuje w ochronę środowiska, czystość i turystykę. Samorząd z sukcesami zabiega o europejskie fundusze na rozwój infrastruktury.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwa Komisariat Policji oraz Straż Gminna w Kolbudach. Gmina współpracuje również w tym zakresie ze Strażą Graniczną. W gminie działają drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej z jednostkami w Kolbudach, Lublewie Gdańskim i Pręgowie. Urząd Gminy podjął działania zmierzające do objęcia monitoringiem najbardziej newralgiczne miejsca i obiekty. Gmina Kolbudy jest miejscem wielu wydarzeń kulturalnych oraz cyklicznych imprez sportowych cieszących się zainteresowaniem również poza jej granicami. Za ich organizację odpowiada Referat Oświaty, Kultury i Sportu. Samorząd nie szczędzi starań w przygotowywaniu atrakcyjnej oferty dla młodych oraz najstarszych mieszkańców. Z myślą o tych pierwszych organizowane są liczne zajęcia pozalekcyjne zwiększające aktywność ruchową oraz letnie i zimowe obozy. Dzieci i młodzież mają możliwość szlifowania swoich talentów podczas warsztatów artystycznych funkcjonujących na terenie gminy. W Kolbudach jest również dobrze wyposażony stadion sportowy wraz z kortami tenisowymi oraz kompleks sportowy Orlik. Samorząd nie zapomina o najstarszych mieszkańcach, z myślą o których powstał Klub Senior+. To w nim odbywają się liczne warsztaty i zajęcia integrujące tę grupę, a liczba uczestników świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na tego typu ofertę.

Trzeba podkreślić, że Gmina Kolbudy od dawna cieszy się opinią gminy zasobnej. Pod względem dochodów przypadających na 1 mieszkańca od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach powiatowych i wojewódzkich.

Niemal cały obszar gminy jest skanalizowany, a ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Wschód w Gdańsku. Jest też w dużym stopniu zgazyfikowana.

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 czerwca 2024 roku (9 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 marca 2024 roku (9 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 grudnia 2023 roku (180 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 września 2023 roku (9 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 czerwca 2023 roku (53 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 marca 2023 roku (9 KB)

document Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 grudnia 2022 roku (116 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 września 2022 roku (182 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 czerwca 2022 roku (182 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 grudnia 2021 roku (9 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 września 2021 roku (181 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 czerwca 2021 roku (9 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 marca 2021 roku (10 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 31 grudnia 2020 roku (9 KB)

default Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy stan na 30 września 2020 roku (9 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy na dzień 31 grudnia 2019 roku (171 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy na dzień 30 września 2019 roku (172 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy na dzień 30 czerwca 2019 roku (189 KB)

pdf Liczba osób zameldowanych w Gminie Kolbudy na dzień 31 marca 2019 roku (197 KB)