pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (99 KB)

document Załącznik Z-1 (23 KB)

document Załącznik WLM (26 KB)

document Wniosek o przyznanie „Kolbudzkiego świadczenia w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (68 KB)  

document Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (44 KB)

document Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie gminy Kolbudy (37 KB)

document Wniosek zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni (37 KB)