Jak informuje wykonawca ul. Jagodowej w Otominie w dniach 18 oraz 21 października br. w godzinach 8:00 – 17:00 planowane jest układanie masy bitumicznej na modernizowanej drodze. W związku z tym ul. Jagodowa będzie w tych terminach zamknięta dla ruchu.

Jakie inwestycje realizuje aktualnie nasz samorząd, a jakie prace zostały już ukończone? Informacje na ten temat nanoszone są na mapę, którą znajdziemy pod adresem:

 https://kolbudy.e-mapa.net/

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które chcą pozostać w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19. W szczególnych przypadkach z pomocy skorzystać mogą osoby poniżej 70 roku życia.

fot. pixabay.com

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy w Kolbudach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kolbudy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

fot. pixabay.com

 

W związku z naborem ogłoszonym przez  Centrum Projektów Polska Cyfrowa  na Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Gmina Kolbudy zaprasza mieszkańców do składania - do dnia 28 października - wniosków o zapotrzebowanie na następujący sprzęt:

fot. PUW

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku podpisano kolejną umowę na dofinansowanie realizacji dróg lokalnych w Gminie Kolbudy. Wniosek, który objęty zostanie finansowym wsparciem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuje budowę ulic: Grzybowej, Pieczarkowej i Rydzowej w Pręgowie oraz ulicy Polnej w Lublewie Gdańskim. Łączna wartość inwestycji wynosi 4 049 349 zł.

W związku z prowadzonymi na terenie Gminy Kolbudy badaniami geotechnicznymi wykonywanymi w ramach „Budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części; część nr 2: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) – Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)” prezentujemy przesłany przez wykonawcę wykaz działek, na których planowane jest wykonanie odwiertów. Wykonawcą prac będzie firma BARG-ARTGEO Sp. z o.o.

Wykaz działek w załączniku

 

„Pakiet powitalny” dla nowo narodzonych mieszkańców Gminy Kolbudy jest świadczeniem na rzecz rodziny z tytułu urodzenia dziecka. Przysługuje jednorazowo każdemu maluchowi zamieszkałemu na terenie Gminy Kolbudy, który przyszedł na świat po 1 maja 2021 roku. Pakiet stanowią upominki rzeczowe dedykowane naszym najmłodszym mieszkańcom.

fot. pixabay.com

Gmina Kolbudy jest partnerem w projekcie „Przyszłość bez barier – integracja w Powiecie Gdańskim”. Projekt skierowany jest m.in. do osób bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 W Czapielsku uroczyście otwarto ulice Fiołkową oraz Jezuicką. Oba zadania zrealizowano dzięki dofinansowaniu kwotą niemal 1,6 miliona zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 3,3 mln zł. Zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj-zbuduj. Łączna długość obu zmodernizowanych ulic wyniosła ponad 2,7 kilometra. Wzdłuż pokrytych masą bitumiczną nawierzchni zamontowano ponad 50 lamp.

We wsi Buszkowy rozpoczyna się właśnie budowa dziesięciu mieszkań komunalnych. Zlokalizowane będą w dwukondygnacyjnym budynku, który w ciągu dwunastu miesięcy powstanie na gruncie stanowiącym własność Gminy Kolbudy. Koszt realizacji zadania wyniesie około 2,5 miliona złotych, z czego ponad 2 miliony zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wójt Andrzej Chruścicki podpisał właśnie umowę z firmą BOB Paweł Biełuś, która zrealizuje zadanie.

W obecności Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, władz powiatowych i przedstawicieli Gminy Kolbudy dokonano symbolicznego otwarcia mostu na ulicy Przemysłowej w Kolbudach. 

W Urzędzie Gminy Kolbudy podpisano umowę na budowę ulicy Okrężnej w Otominie. Wkrótce powinny rozpocząć się prace obejmujące wykonanie, na szutrowym dotąd odcinku, nawierzchni z kostki betonowej. Wraz z nową jezdnią wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz sanitarna z przyłączami. Powstanie też nowe oświetlenie i dojścia do posesji.

W Muzeum Zamkowym w Malborku uroczyście podpisano akt założycielski Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN-Pomorze sp. z o.o. Jednym z udziałowców jest Gmina Kolbudy, w imieniu której podpis na dokumencie złożył wójt Andrzej Chruścicki.

Czwartek 30 września br. jest ostatnim dniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Czasu na udzielenie odpowiedzi na pytania przygotowane przez Główny Urząd Statystyczny zostało niewiele. Przypominamy, że udział w spisie jest naszym ustawowym obowiązkiem. Ci, którzy go nie wypełnią muszą się liczyć z konsekwencjami. Z myślą o osobach, które - z różnych przyczyn - nie wzięły jeszcze udziału w badaniu uruchamiamy po raz kolejny Mobilny Punkt Spisowy w holu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach, który czynny będzie w czwartek 30 września od godziny 15:00 do 20:00.

fot. pixabay.com

Od 6 do 28 października 2021 roku w wylosowanych gospodarstwach domowych z południowych dzielnic Gdańska oraz gmin: Żukowo, Kolbudy i Pruszcz Gdański, ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako inwestor planujący realizację na terenie gminy Kolbudy linii najwyższych napięć 400 kV relacji stacja elektroenergetyczna Choczewo – do istniejącej linii relacji Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo, zapraszają mieszkańców gminy oraz właścicieli nieruchomości potencjalnie objętych inwestycją na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

 Budowa budynku Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach, poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kolbudy oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - to inwestycje ujęte w trzech wnioskach złożonych przez Gminę Kolbudy do Rządowego Programu „Polski Ład”. Łączny koszt wszystkich zadań, o których dofinansowanie zabiega nasz samorząd wynosi niemal 36 mln zł.

Głosowanie na projekty zgłoszone do pierwszego w historii Gminy Kolbudy Budżetu Obywatelskiego dobiegło końca. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli w nim udział oraz wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie oraz późniejszą promocję zgłoszonych pomysłów.

Energa OZE - właściciel Elektrowni Wodnej Bielkowo - informuje, że w związku z planowanymi pracami naprawczymi, na początku października br. na okres pięciu dni obniżony zostanie poziom zwierciadła wody zbiornika Kolbudy II do rzędnej 83,50 m n.p.m.

Strona 1 z 34