Dariusz Czaiński

pokój: 303

tel. (58) 691-05-26

 

Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:

  1. pełnienie – z upoważnienia wójta – funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, w tym dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
  2. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy,
  3. organizowanie i planowanie pracy urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
  4. inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy,
  5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu,
  6. prowadzenie gospodarki etatami, funduszem płac urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych i doskonalenia kadr,
  7. podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność wójta i jego zastępcy lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez nich obowiązków,
  8. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, poza czynnościami zastrzeżonymi do kompetencji innych osób lub organów,
  9. wykonywanie innych czynności i zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień wójta.