Andrzej Chruścicki

Urodzony w Bydgoszczy w 1974 roku, dzieciństwo spędził w Solcu Kujawskim. W wieku 20 lat wyjechał na studia do Gdańska i osiadł na stałe w pasie nadmorskim. Od 2003 roku mieszka w gminie Kolbudy, a dokładnie w sołectwie Kowale.

Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (magister inżynier).

Pracę zawodową rozpoczął od prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży komputerowej, a następnie kontynuował ją w największych polskich firmach branży IT. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu, wdrażaniu, projektowaniu i wytwarzaniu systemów zarządzania finansami, firmami i nieruchomościami.

W trakcie kariery zawodowej ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz prestiżowe menadżerskie studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku certyfikowane przez Northampton University z Wielkiej Brytanii. W trakcie studiów MBA miał okazję poznać od podszewki procesy produkcyjno-zarządcze w fabryce Jaguara w Birmingham, mechanizmy skutecznego zarządzania obiektami w kolebce sportów motorowych w Silverstone, jak również zarządzanie procesami logistycznymi w Cygnia Logistics (Delapak Limited) w Northampton.

W latach 2007-2011 był członkiem Rady Sołeckiej Sołectwa Kowale.

W roku 2010 po raz pierwszy zdobył mandat radnego Gminy Kolbudy, startując z okręgu Kowale – Jankowo. W połowie kadencji z grupą siedmiu radnych współtworzył Klub Radnych „Radni dla Gminy Kolbudy”.

W roku 2014 ponownie z sukcesem ubiegał się o mandat radnego Gminy Kolbudy, tym razem startując z ramienia komitetu KWW Jarosława Wittstocka z okręgu nr 13 Kowale. Wspólnie z grupą radnych wywodzących się ze wspomnianego komitetu wyborczego reaktywował Klub Radnych „Radni dla Gminy Kolbudy”.

Od zawsze bezpartyjny. Przekonany o konieczności budowania ponadpartyjnego etosu w samorządzie oraz polskiej racji stanu.

Zainteresowania: nowe technologie, film i teatr, podróże, sport (koszykówka, szachy)

 

pokój: 315

Telefon: (58) 691-05-21

Wójt Gminy Kolbudy przyjmuje interesantów w środy w godzinach 10.00 - 12.00 - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Zadania:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej,
 • dokonywanie upoważnień pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta,
 • udzielanie pełnomocnictw, w sprawach należących do jego własnych kompetencji,
 • pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością,
 • wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy,
 • wykonywanie uchwał rady gminy i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania na sesjach,
 • zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz dokonywanie oceny kwalifikacyjnej kadry kierowniczej urzędu,
 • przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, zastępcy wójta, sekretarza, skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 • zatrudnianie i zwalnianie sekretarza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla wójta przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami rady:
  • zaciąganie zobowiązań, mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • emitowanie papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  • dokonywanie wydatków budżetowych,
  • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  • ogłaszanie przetargów,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
 • wójt utrzymuje więź ze społeczeństwem, w sprawach ważnych lub w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa – zasięga opinii mieszkańców, organizacji i środowisk lokalnych oraz informuje o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej gminy,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych.