document Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wraz z załącznikami Z-1 i WLM) - od 1 maja 2020 r." (94 KB)

document Załącznik Z-1 (22 KB)

document Załącznik WLM (24 KB)

document Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (44 KB)

document Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej (36 KB)

document Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (86 KB)

document Wniosek zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni (37 KB)