W dniach 22 - 26 marca do kwalifikacji wojskowej wezwane zostaną młode osoby zameldowane na terenie gminy Kolbudy. W większości będą to mężczyźni urodzeni w roku 2000. Przed komisją stanie w sumie 109 naszych mieszkańców. W gronie tym znajdą się również dwie kobiety. Kwalifikację, na terenie powiatu gdańskiego, przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Pruszczu Gdańskim w pomieszczeniach Centrum Kultury i Sportu, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chopina 34 w godz. od 8.00 do 15.00.

Obowiązkowi stawiennictwa na Powiatową Komisję Lekarską, podlegają w roku 2019:

1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1998-1999, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944).

osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

5. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

c) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

d) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

e) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).

7. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

8. Osoby, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.

9. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:

a) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;

b) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

10. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

11. Obwieszczenie wojewody w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowe. Jednocześnie nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

12. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję – art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.

13. Najczęstszą nieprawidłowością, która uwidacznia się, przy kwalifikacji wojskowej jest niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez mieszkańców. Osoby wyjeżdzające z terenu gminy na stałe lub na okres dłuższy niż 3 miesiące mają obowiązek zgłosić ten fakt w Referacie Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Gminy Kolbudy. Dopełnienie tego obowiązku pozwoli uniknąć nieprzyjemności związanych z zastosowaniem ustawowych sankcji o których mowa powyżej.

14. Dla sprawnego przebiegu kwalifikacji wojskowej jest stawienie się na czas oraz posiadanie niezbędnych dokumentów określonych w pkt. 5 oraz 6.

15. Liczbę osób wezwanych do kwalifikacji wojskowej, z poszczególnych sołectw Gminy Kolbudy, w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Lp.

Sołectwo

Mężczyźni roczniki

Kobiety

Razem

2000

1995 - 1999

1

Bąkowo

4

0

2

6

2

Bielkówko

8

3

0

11

3

Bielkowo

2

0

0

2

4

Babidół i Nowiny

2

2

0

4

5

Buszkowy

4

0

0

4

6

Czapielsk

2

0

0

2

7

Jankowo Gdańskie

4

2

0

66

8

Kolbudy

22

4

0

26

9

Kowale

17

3

0

20

10

Lisewiec

0

0

0

0

11

Lublewo Gdańskie

9

0

0

9

12

Łapino

5

0

0

5

13

Ostróżki

0

0

0

0

14

Otomin

8

0

0

8

15

Pręgowo

7

0

0

7

Razem

94

13

2

109