Szanowni Rodzice i opiekunowie prawni,

sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. W związku z czym przypominam i informuję o obowiązkach, jakie spoczywają na rodzicach, uczniach, dyrektorach i nauczycielach szkół.

Nauka w Polsce jest obowiązkowa do 18 roku życia. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. Jedną z form realizacji tego obowiązku jest realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą.

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom oświatowym działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym celu Minister Edukacji Narodowej wydał:

  1. Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493),
  2. Rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530).

Przyjęto w nich rozwiązania, które umożliwiają organizację i realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Umożliwiono także, tam gdzie jest to konieczne, realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych w inny sposób, ustalony przez szkoły i placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Celem tych działań jest umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego oraz realizacji podstawy programowej.

Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spowodowało, że konieczne jest prowadzenie procesu nauczania zaplanowanego na ten rok szkolny w zmienionych warunkach organizacyjnych, czyli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół i placówek do których uczęszczają Państwa dzieci, dokładają wszelkich starań, aby w różnych formach kontynuować nauczanie na odległość. W obecnej sytuacji Państwa rola – rodziców, którzy wspierają swoje dzieci w uczeniu się w domu – nabiera nowego znaczenia.

Pamiętajmy, że to rodzic lub opiekun prawny sprawuje opiekę na uczniu uczącym się zdalnie. Uczeń przebywający w domu ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przez co realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych.

Bardzo prosimy, aby Państwo, jako rodzice stosowali się do przepisów prawa w zakresie obowiązków i odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym do podjęcia współpracy i komunikowania się ze szkołą w zakresie organizacji zdalnego nauczania.