Informujemy, że - zgodnie z regulacjami Kodeksu wyborczego - wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. Zamiar skorzystania z usługi, którą zapewnia Urząd Gminy Kolbudy, należy zgłosić najpóźniej do 25 marca br. Z prawa tego skorzystać mogą także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Prawo do bezpłatnego transportu przysługuje:

 1. wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

2.Transport zorganizowany będzie:

 1. z miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;
 2. z lokalu wyborczego, do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej „transportem powrotnym”.

 3. Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego zgłasza się Wójtowi. Zgłoszenie to może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

 4. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona) wyborcy i opiekuna (jeśli ma towarzyszyć wyborcy);
 2. numer PESEL wyborcy i opiekuna (jeśli ma towarzyszyć wyborcy);
 3. wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
 4. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 5. numer telefonu, adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada

5. W zgłoszeniu:

 1. wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie;
 2. wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia

Zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu przyjmowane będą do dnia
25 marca 2024 r. do godz. 17.00. Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu
do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00.

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy

Podobnie jak podczas ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych gmina zapewnia również transport wyborcom z miejscowości, w których nie ma lokalu wyborczego do miejscowości, w której działa właściwa dla danego obwodu komisja. Autobusy oznaczone napisem „Wybory” kursować będą z przystanków według zamieszczonych poniżej rozkładów jazdy. W tym przypadku nie ma konieczności zgłaszania chęci skorzystania z transportu.