Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku w dniach 13-15 października 2020 roku - między innymi na terenie Gminy Kolbudy - przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego „Jesień 2020”. Ma ona na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

fot. pixabay.com

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 na terenie powiatu gdańskiego Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim tymczasowo zawiesza udzielanie porad prawnych osobiście w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zlokalizowanych na terenie powiatu.

W ciągu 1,5 roku w Gminie Kolbudy powstanie jedna z największych w Polsce stacji dealerskich „Toyoty”. Inwestycja zlokalizowana będzie w Kowalach w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Trójmiasta. Przedstawiciel spółki „Chodzeń”, autoryzowanej stacji dealerskiej tej marki, odwiedził Urząd Gminy Kolbudy, aby podpisać umowę, w której zobowiązuje się do modernizacji części ulicy Magnackiej oraz wykonania zjazdu z wspomnianej drogi na DW221.

fot. pixabay.com

Mieszkańcy powiatu gdańskiego w wieku 65+ będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom. Samorząd województwa pomorskiego, który finansuje przedsięwzięcie, podpisał już z powiatami stosowne porozumienia. Szacowany koszt programu to 706 tys. zł.

Fot. Ilustracyjne/Pixabay.com

Od kilku tygodni do Straży Gminnej w Kolbudach oraz sołtysów dociera coraz więcej informacji o dzikach pojawiających się w różnych rejonach gminy. Zwierzęta podchodzą do zabudowań i niespecjalnie boją się ludzi. Na trasie swoich wędrówek często niszczą trawniki i wywracają niezabezpieczone kubły na śmieci. Problemowi leśnych gości odwiedzających centra naszych wsi poświęcono sporo czasu podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Kolbudy. Okazuje się, że pozbycie się leśnych gości z naszych ulic i osiedli nie jest proste.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem od soboty 3 października Powiat Gdański objęty zostanie „strefą żółtą”, co wiąże się z wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń. O zmianach poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w „strefie żółtej”, według najnowszego rozporządzenia, znalazło się 28 powiatów, a także Gdańsk, Gdynia, Rzeszów, Kielce, Nowy Sącz oraz Szczecin. Aż 16 powiatów i Sopot objęto tzw. „strefą czerwoną”, w której obowiązuje najwięcej ograniczeń i zakazów.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Fot. Ilustracyjne/Pixabay.com

Kolejnych 38 komputerów trafiło do publicznych szkół Gminy Kolbudy. Laptopy zostały zakupione dzięki dofinansowaniu w kwocie 95 tysięcy złotych udzielonym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. To kolejne urządzenia, które w ciągu ostatnich miesięcy trafiły do naszych placówek oświatowych. W kwietniu br. dyrektorzy szkół odebrali z Urzędu Gminy Kolbudy 39 laptopów. Wówczas kwota dofinansowania wyniosła niemal 100 tysięcy złotych.   

W bieżącej kadencji samorządu Gmina Kolbudy pozyskała już blisko 20 milionów złotych środków zewnętrznych. Znaczna część tych pieniędzy przeznaczana jest na budowę i modernizację dróg lokalnych. Szereg zadań realizowanych jest oczywiście ze środków własnych gminy. Warto również wspomnieć o dodatkowej kwocie ponad 2,5 miliona złotych, którą poniosą przedsiębiorcy inwestujący w naszej gminie. Środki te – na podstawie zawartych już umów i porozumień – to koszt dodatkowych prac realizowanych w sąsiedztwie miejsc, w których swoją działalność prowadzą inwestorzy.

Od 1 listopada br. więcej osób będzie mogło skorzystać z „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”. Rada Gminy Kolbudy przyjęła poprawki dotyczące kryteriów uprawniających mieszkańców do skorzystania z ulg przy opłatach za śmieci. Nowe, przyjęte jednomyślnie, regulacje wejdą w życie 1 listopada br.

Często są mało estetyczne, pstrokate, a wystawione na działanie warunków atmosferycznych ulegają degradacji. Zamiast reklamować zamieniają się w śmieć, który nie tylko przestaje pełnić funkcję informacyjną, ale również szpeci teren gminy. Mowa o tablicach reklamowych stawianych przy drogach na terenie Gminy Kolbudy oraz banerach wieszanych na okolicznych płotach. Gmina Kolbudy przystępuje do prac nad rozwiązaniami, które pozwolą uregulować kwestie dotyczące m.in. estetyki oraz jakości wykonania reklam, które lokalizowane są w granicach naszego samorządu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania postulatów dotyczących oczekiwanych rozwiązań w opracowywanym projekcie uchwały w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Na głosy mieszkańców czekamy do 30 listopada br.

fot. pixabay.com

Służby sanitarno-epiedemiologiczne informują o kolejnych dobowych rekordach zakażeń wirusem COVID-19, których liczba coraz częściej przekracza już tysiąc. Niestety również w Gminie Kolbudy notowane są przypadki zachorowań na koronawirusa. W Urzędzie Gminy Kolbudy regularnie obraduje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który - m.in. w obecności przedstawiciela służb medycznych - na bieżąco analizuje sytuację na terenie naszego samorządu. Ta wymaga dziś szczególnej dyscypliny i przestrzegania podstawowych norm sanitarnych.

fot. pixabay.com

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem projektu uchwały Rady Gminy w sprawie „Programu Współpracy Gminy Kolbudy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021 r.”.

Rozpoczęły się prace drogowe w najwyżej zlokalizowanej części sołectwa Bielkówko. Budowlańcy pojawili się na ulicy Górnej. Zmodernizowana zostanie również prostopadła do niej ulica Kolonia. Oba zadania powinny zostać ukończone w drugiej połowie listopada bieżącego roku. W ciągu dwóch lat na terenie gminy, z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowania, zmodernizowanych zostanie w sumie 15 odcinków dróg.

Kursy komputerowe, językowe oraz zawodowe - to oferta adresowana do osób powyżej 18 roku życia w ramach projektu pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”. Celem głównym zadania jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi.

Lokalna Grupa Działania  (LGD) „Trzy Krajobrazy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w następujących zakresach tematycznych: „Operacje związane z rozwojem działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” oraz „Projekty inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, skierowane do lokalnych społeczności, w tym do zdefiniowanych grup defaworyzowanych, wynikające z potrzeb społecznych”  

POLBI Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie dofinansowanym w 100% ze środków unijnych pt. „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”, realizowanym w terminie 01.03.2020-31.12.2021.

Na prośbę Poczty Polskiej S.A. informujemy, że od 14 września 2020 roku zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Pocztowego w Kolbudach.

O tym, że Gmina Kolbudy piękną jest, wszyscy doskonale wiemy. Malownicze jeziora, rzeki, pobliskie lasy oraz liczne wzniesienia terenu sprawiają, że otaczający nas krajobraz bywa porównywany do tego, jaki spotkać można w południowych, górskich regionach kraju. Lotnicze zdjęcia naszej gminy wykonane o każdej porze roku budzą zachwyt.

Rozpoczynamy nabór na bezpłatne szkolenia, których celem jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców powyżej 25 roku życia. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 10 do 28 sierpnia br. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz innych niezbędnych w procesie rekrutacji dokumentów dostępny jest pod tekstem.

Strona 7 z 29