Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, zwanej dalej ustawą UCPG (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.


W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kolbudy z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Kolbudy w terminie do 30 czerwca 2019 r.


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 (Biuro Podawcze – na parterze budynku), Referacie Gospodarki Komunalnej pok. 218 B lub na stronie internetowej urzędu: http://www.kolbudy.pl/urzad.


Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Gminy Kolbudy, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

 

  • Druk zgłoszenia do pobrania tutaj:

document Wniosek zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni (37 KB)

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
Podmiotami uprawnionymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kolbudy są następujące podmioty:

  • Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Kolbudy:

 

Przekazanie wypełnionej ankiety nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy w 2018 roku dostarczyli do Referatu Gospodarki Komunalnej umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

 

document Wniosek zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni (37 KB)

document Klauzula informacyjna (14 KB)