Wójt Gminy Kolbudy

ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2013 – 2032 (aktualizacja) w roku 2015

Podstawa ogłoszenia:

  • Uchwała Rady Gminy Kolbudy Nr XLI/315/2014 z dnia 30.01.2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007 – 2032".


Dofinansowaniem objęty jest koszt realizacji zadań z zakresu:

  • demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
  • transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2015 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych.


Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu. Nie jest możliwe usuwanie wyrobów zawierających azbest we własnym zakresie przez osobę fizyczną. Gmina Kolbudy, na podstawie zaakceptowanych wniosków, przeprowadzi postępowanie przetargowe i wyłoni Wykonawcę całego zadania.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.

Gmina wystąpi o środki na sfinansowanie demontażu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W przypadku nie otrzymania dofinansowania przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 85%.

Realizacja zadania planowana jest na okres od lipca do października 2015 roku.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Kolbudy lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Kolbudy, od dnia 5 marca 2015 do 31 marca 2015 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kolbudy. Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą do pobrania w Urzędzie Gminy Kolbudy w pokoju nr 218b oraz na tej stronie internetowej (poniżej).

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z podstawą zamieszczenia niniejszego ogłoszenia – Uchwała Rady Gminy jest dostępna w pokoju nr 218b.

Osoby zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zostaną zawiadomione na piśmie.


Informacje i kontakt:
Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, pokój 218b, tel.: (58) 691 05 62,
w godzinach:
poniedziałek 7.30-17.00
wtorek 7.30-15.00
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.00

pdf pełna treść ogłoszenia - [format .pdf - 51 KB] (51 KB)

pdf informacja o programie - [format .pdf - 31 KB] (31 KB)

document wniosek o udzielenie dofinansowania osobom fizycznym, na realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, z posesji położonych na terenie Gminy Kolbudy w 2015 - [format .docx - 22 KB] (22 KB)

document ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - [format .docx - 21 KB] (21 KB)