Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2015 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015.
Opłaty należy dokonać w kasie urzędu: poniedziałek: 8.30 - 16.30 (z przerwą od 13.30 do 14.00); wtorek-piątek: 8.30 - 13.30 lub na rachunek gminy: BS Pruszcz Gdański O/Kolbudy 03833500030114888720000010 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Przedsiębiorcy, których zezwolenie obejmuje pełen rok kalendarzowy mogą dokonywać wpłaty w trzech równych ratach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września, co oznacza, że powyższe daty są ostatecznymi datami wpływu pieniędzy na konto urzędu. Pozostałe wpłaty traktowane są jako wpłacone po terminie, co skutkuje wygaśnięciem zezwoleń z mocy prawa. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności.

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 cytowanej ustawy w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 691 05 47.