1. Obszar, na którym projekt był realizowany: Miejscowość: Bielkowo, Buszkowy Górne. Gmina: Kolbudy. Powiat: gdański. Nieruchomość gminna (łączna powierzchnia ok. 0,097 ha), nieruchomość prywatna (łączna powierzchnia 3,5 ha).

2. Główny efekt ekologiczny: Celem głównym realizacji niniejszego projektu jest ograniczenie rozwoju i usunięcie inwazyjnego gatunku tj. Barszczu Sosnowskiego, na terenie gminy Kolbudy.

Celem szczegółowym jest ciągły monitoring terenu oraz cykliczne i systematyczne wykonanie zabiegów metodą mechaniczną – koszenie.

3. Wskaźniki (wymierne rezultaty i produkty projektu, np. powierzchnia w hektarach, liczba gatunków i ich stopień zagrożenia itp.):

Powierzchnia  w hektarach – ok. 3,6 ha

Liczba gatunków- gatunek inwazyjny tj. Barszcz Sosnowskiego – 1 szt.

Liczba działek objętych zadaniem - 30 szt.

4. Niemierzalne efekty ekologiczne projektu:

-Zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

-Bezpieczeństwo mieszkańców.

-Zachowanie i ochrona gatunków roślin występujących na danym terenie.

-Odnowa rodzimej bioróżnorodności.

-Zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się na większym terenie.


5. Utylizacja powstałej biomasy: zgodnie z umową nr 7/05/2022/U/IŚ/JB z dnia 25.05.2022 r. wykonawca został zobowiązany do utylizacji we własnym zakresie biomasy powstałej podczas likwidacji miejsc zajętych przez Barszcz Sosnowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


6. Promocja:

  • umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kolbudy na temat szkodliwości Barszczu Sosnowskiego (dokumentacja zdjęciowa).

Efekt rzeczowy: przygotowano informację na temat szkodliwości rośliny inwazyjnej.

Efekt ekologiczny: celem przygotowanej informacji było uświadomienie mieszkańców o zagrożeniach jakie niesie dla zdrowia ludzkiego kontakt z Barszczem Sosnowskiego oraz wskazanie jak postępować w przypadku poparzenia rośliną.

  • Umieszczenie na stronie internetowej dotowanego informacji na temat Barszczu Sosnowskiego (linki).

https://www.kolbudy.pl/urzad/urzad-gminy/projekty-dofinansowane-przez-wfosigw/6180-zwalczanie-barszczu-sosnowskiego-inwazyjnego-gatunku-na-terenie-gminy-kolbudy-edycja-2022

https://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/5569-uwaga-na-barszcz-sosnowskiego

 

Pod specjalnym odnośnikiem na stronie internetowej Gminy Kolbudy (www.kolbudy.pl) pod nazwą „Projekty dofinansowane z WFOŚiGW w Gdańsku” umieszczono informację na temat projektu wraz z odpowiednim oznakowaniem.

https://www.kolbudy.pl/urzad/urzad-gminy/projekty-dofinansowane-przez-wfosigw

 

7. Efekty realizacji projektu:

Projekt przyniósł efekt ekologiczny w postaci wymiernej jak również w postaci niewymiernej.

Wymierny edukacyjno-informacyjny efekt ekologiczny:

- wzrost uświadomienia mieszkańców nt. szkodliwości dla środowiska i zdrowia rośliny inwazyjnej;

-wzrost zainteresowania mieszkańców  możliwością skorzystania z  skutecznego

i systematycznego usuwania rośliny.

Wymierny efekt rzeczowy:

-umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Kolbudy oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej na stronie internetowej.