Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26  stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, członkowie rodzin wielodzietnych mogą skorzystać ze zwolnienia w wysokości 50 % miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie przysługuje każdej osobie posiadającej ważną Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny o numerze, w którym 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator Gminy Kolbudy 2204032, zwaną Kolbudzką Kartą Dużej Rodziny.

Na podstawie § 1 ust. 3 niniejszej Uchwały zwolnienie, o którym mowa wyżej przysługuje, jeżeli:

  1. osoby posiadające ważną Kolbudzką Kartę Dużej Rodziny ujęte są w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. terminowo uregulowali opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej w deklaracji, której termin płatności przypadał bezpośrednio przed terminem płatności opłaty uwzględniającej przedmiotowe zwolnienie;
  3. prowadzą zbiórkę odpadów w sposób selektywny.

 

W związku z powyższym, Uchwałą Nr XVI/150/2016 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26  stycznia 2016 r. wprowadzony został nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliwiający wyliczenie opłaty z prawem do zwolnienia. Osoby, które chcą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa wyżej powinny oprócz terminowej płatności i selektywnej zbiórki odpadów, wypełnić nową deklarację, której formularz zostanie przesyłany do wszystkich zainteresowanych. Nowa deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej Gminy Kolbudy pod linkiem a także w Urzędzie Gminy w pok. 218 b.

Z uwagi na to, że nowa deklaracja wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2016 r., prosimy o składanie jej od dnia 25 lutego 2016 r.