Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz jednostki terenowe stowarzyszeń, fundacje, koła gospodyń wiejskich, wspólnoty mieszkaniowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2019 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Wnioski można składać do 21 stycznia br.

Szczegóły konkursu