Właściciele psów i kotów z terenu Gminy Kolbudy mogą już korzystać z nieodpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji swoich zwierząt. Koszt wykonania takiej usługi w całości sfinansowany zostanie z budżetu gminy. Kwestia ta, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, uregulowana została w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolbudy w 2019 roku”.

Zabiegi przeprowadzane będą w Przychodni Weterynaryjnej  w Lublewie Gdańskim, przy ulicy Józefa Wybickiego 65.

- Lekarz weterynarii będzie realizował usługę na podstawie potwierdzonego skierowania zwierzęcia do kastracji lub sterylizacji - wyjaśnia Justyna Behling z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolbudy. - Skierowanie wydawane będzie przez nas. Wcześniej właściciel zwierzęcia będzie musiał jednak złożyć w Urzędzie Gminy Kolbudy pisemny wniosek o wykonanie zabiegu. Po otrzymaniu skierowania, które wydawane będzie w pokoju 218a UG Kolbudy pozostanie uzgodnić termin zabiegu z lekarzem weterynarii. Po wykonanej operacji właściciel odbiera zwierzę z gabinetu i zapewnia mu dalszą opiekę.

W składanym w Urzędzie Gminy Kolbudy wniosku wnioskodawca oświadcza, że jest właścicielem psa lub kota, który ma być poddany zabiegowi oraz, że zwierzę przebywa na terenie gminy Kolbudy. Zobowiązuje się też do zapewnienia swojemu pupilowi opieki pooperacyjnej.

W ramach usługi finansowanej przez samorząd ujęto:

- wizytę kwalifikującą

- wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji

- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy

- zapewnienia zwierzętom leczenia pooperacyjnego związanego z przeprowadzonym zabiegiem do czasu zdjęcia szwów (10-14 dni)

- wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Wnioski złożone w Urzędzie Gminy Kolbudy zostaną rozpatrzone w kolejności wpływu do sekretariatu.

Usługa będzie realizowana do wyczerpania środków zaplanowanych na ten cel w budżecie na 2019 rok.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (58) 691 05 33.