Urząd Gminy w Kolbudach został laureatem konkursu "Równy Urząd". Podczas konferencji dotyczącej równości, która odbyła się w Kancelarii Premiera, nagrodę odebrał Leszek Grombala, wójt gminy Kolbudy.

Nagroda jest pokłosiem udziału Gminy Kolbudy w projekcie "Równość standardem dobrego samorządu". Miał on na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. Głównym celem projektu było wypracowanie modelowych narzędzi wdrażania i pomiaru realizacji polityki równości w samorządach.

- Cieszę się, że nasze starania są zauważane także przez gremia na szczeblu centralnym - powiedział Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy. - Nie co dzień wójt co prawda prężnej, ale tak naprawdę niewielkiej gminy może odbierać nagrodę w Kancelarii Premiera. To wielki zaszczyt - nie tylko dla mnie, ale też i wszystkich mieszkańców naszej gminy. Ale przede wszystkim dla tych, którzy tak naprawdę na tą nagrodę zasłużyli, czyli dla pracowników kolbudzkiego Urzędu Gminy.

Projekt "Równość standardem dobrego samorządu" realizowany był przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Fundację Feminoteka, Instytut Doskonalenia Administracji i Biznesu "Laudator" sp. z o.o., Uniwersytet w Maceracie (Włochy), Miasto Vantaa (Finlandia) i Stowarzyszenie Fińska Liga Praw Człowieka (Finlandia). Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie (Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

 

To już kolejna nagroda przyznana Gminie Kolbudy w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że Gmina Kolbudy uzyskała również tytuł "Gmina na 5!" przyznawany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Zestawienie, w którym zbadano gminy w całej Polsce, oparte zostało na badaniach jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Ocenie poddane zostały witryny internetowe samorządów oraz jakość kontaktu mailowego, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. - Gminy poddane zostały audytowi, przeprowadzonego metodą tajemniczego klienta. Chcieliśmy wykazać możliwie najwięcej dobrych praktyk, które powinny być powielane przez inne gminy - pisze we wstępie do raportu z badań Maciej Boncławek, przewodniczący SKN PAR. Witryny oceniano m.in. pod kątem posiadania wersji angielskojęzycznej, czy dane kontaktowe usytuowane są w widocznym miejscu, czy na stronie głównej znajduje się zakładka "dla inwestora", czy łatwo dostępne są informacje o terenach inwestycyjnych i czy witryna jest na bieżąco aktualizowana. Jeżeli zaś chodzi o kontakt mailowy, zwracano przede wszystkim uwagę na czas, w którym udzielono odpowiedzi, jej jakość, czy zachęcano do osobistego kontaktu oraz czy informowano o ulgach i zachętach finansowych dla inwestora.