Wcześniej niż zwykle Rada Gminy Kolbudy uchwaliła budżet na rok 2021. W finansowym planie na przyszły rok po stronie dochodów zapisano kwotę 144 983 694 złote. Wydatki jakie musiał będzie ponieść nasz samorząd oszacowano na 159 127 300 złotych. Deficyt wyniesie więc 14 143 606 złotych, co stanowi 9,8 proc. dochodów budżetowych. Rada Gminy Kolbudy przyjęła również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

- Budżet na rok 2021 będzie dużym wyzwaniem – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Przypomnę jednak, że wyzwaniem był również plan na bieżący rok, który powoli żegnamy. Mimo to udaje się nam go kończyć w dobrych nastrojach. Ograniczyliśmy zadłużenie gminy do poziomu 29,7 mln zł. Uniknęliśmy emisji obligacji i z powodzeniem pozyskiwaliśmy środki zewnętrzne. Również w nowym budżecie dopuszczamy możliwość emisji obligacji. Mam jednak nadzieję, że i tym razem będziemy w stanie tego uniknąć. Planujemy nadal szukać oszczędności i korzystać ze wszystkich możliwości pozyskania funduszy pozabudżetowych. Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Mamy plan na przyszły rok, który wspólnie wykonamy najlepiej jak się tylko da.

Radni zwracali uwagę, że chyba po raz pierwszy budżet udało się przyjąć już na sesji grudniowej, a nie w styczniu. Mówili o tym Wiesław Rusiecki i Piotr Wójtowicz.

- Aktywnie pracowała Komisja Finansów, Rozwoju i Gospodarki – mówił Wiesław Rusiecki. – Radni spotykali się wiele razy i szczegółowo analizowali poszczególne punkty projektu budżetu. Nie mam obaw, że coś zrobiliśmy źle. Nie wiemy tak naprawdę jaki będzie przyszły rok i jakie będą wydatki. Podejdźmy do tego z optymizmem. Bez obaw i strachu.

Obaw o realizację zaplanowanego budżetu nie miała również przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy Emilia Jóźwik.

- Rok 2019 i ten, który właśnie dobiega końca pokazały, że rozsądnie zarządzamy gminą – mówiła. – Jestem przekonana, że również przyszłoroczny budżet uda się zrealizować i na koniec roku 2021 razem będziemy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy dobrą robotę.

Jedną z pozycji budżetowych, które w największym stopniu interesują mieszkańców są kwoty przeznaczane na inwestycje. W roku 2021 gmina planuje przeznaczyć na wydatki majątkowe 28 801 088 złotych, co stanowi ponad 18 proc. wydatków ogółem. W kwocie tej ujęte jest m.in. dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Na czołowych miejscach, pod względem wysokości kwoty, plasują się budowy dróg. W tym modernizacja ulic: Wojska Polskiego, Wrzosowej i Bukowej w Lublewie Gdańskim, modernizacja ulicy Fiołkowej w Czapielsku, przebudowa ul. Adama Ważnego w Kolbudach czy budowa układu drogowego w sołectwie Babidół. Jednym z ambitniejszych przedsięwzięć ujętych w budżecie będzie też przebudowa budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Bielkówku. Nasz samorząd planuje również partycypować w kosztach inwestycji realizowanych przez powiat gdański, jak również wniesie swój wkład w budowę pływalni budowanej przez spółkę „Reknica”.

Na realizację przyszłorocznego planu finansowego wpływ może mieć bez wątpienia sytuacja epidemiczna, która dziś stanowi wielką niewiadomą.

- Konstrukcja budżetu na rok 2021 jest obarczona ryzykiem nieuzyskania w całości planowanych dochodów – mówi skarbnik Jarosław Falkowski. - Zależeć to będzie od sytuacji epidemicznej i związanej z nią kondycji przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy. Chodzi tu o udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, które w okresie zamknięcia gospodarki uległy znaczącemu zmniejszeniu. Po stronie wydatków wyzwaniem będzie realizacja programu inwestycyjnego.

Skarbnik gminy zwraca również uwagę na coraz większe wydatki na oświatę, które nie są refundowane subwencją oświatową. Nasz samorząd na oświatę i wychowanie przeznaczy w przyszłym roku ponad 65 milionów złotych.

W przyjętym przez Radę Gminy Kolbudy budżecie dochody bieżące ustalono na kwotę 134 328 906 złotych a dochody majątkowe na 10 654 788 złotych. Z kolei wydatki bieżące budżetu określono na poziomie 130 326 212 złotych, natomiast majątkowe 28 801 088 złotych. W kwocie tej ujęto wniesienie wkładu do spółki „Reknica” w celu dokończenia budowy pływalni w Kolbudach.

Na przychody gminy w wysokości 17 088 614 złotych składać się mają planowane wpływy ze sprzedaży obligacji wyemitowanych w kwocie 10 000 000 złotych, wolne środki w kwocie 6 966 614 złotych oraz spłata udzielonej w 2020 roku pożyczki w kwocie 122 000 zł.

Na kwotę rozchodów w wysokości 2 945 008 złotych składają się wykup wyemitowanych przez gminę obligacji – 2 660 000 złotych oraz spłaty pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 285 008 złotych.

Na wydatki jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano łączną kwotę 836 807 złotych. Warto odnotować, że stanowi on namiastkę budżetu obywatelskiego, gdyż o przeznaczeniu środków decydują sami mieszkańcy.

Radni gminni nie kryją, że w roku 2021 liczą na skuteczne pozyskiwanie przez Gminę Kolbudy środków zewnętrznych, tak jak miało to miejsce w kończącym się właśnie roku.