W środę 3 lutego br. o godzinie 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Dokumenty będzie można składać do 22 lutego br. W związku z sytuacją epidemiczną – w przypadku osobistego składania wniosku – należy wcześniej telefonicznie umówić termin wizyty w urzędzie. Aby tego dokonać należy zadzwonić pod numer telefonu: (58) 691 05 45 lub (58) 691 05 73. Telefoniczne ustalenie terminu wizyty w celu złożenia wniosku możliwe będzie od 3 lutego.

Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej. Realizowane przedsięwzięcie powinno zostać zakończone do 30 września br.  

Celem Programu „Zielone Kolbudy” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć będą mogli mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Do korzystania z Programu uprawnione będą osoby fizyczne - z wyłączeniem osób, które spełniają warunek do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba zamieszkująca na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy i posiadająca tytuł własności do nieruchomości. Finansowym wsparciem objęte będą tylko przedsięwzięcia realizowane w budynku/lokalu użytkowanym jako mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując kwotę dofinansowania określona w Regulaminie.

Treść uchwały Rady Gminy Kolbudy, Regulamin Programu oraz wzory wniosków i formularzy w załączniku pod tekstem. Formularze dostępne są również w Urzędzie Gminy Kolbudy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Kolbudy pod numerami telefonów (58) 691 05 45 lub (58) 691 05 73.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu pn. „Zielone Kolbudy” w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kolbudy

Wniosek o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielone Kolbudy”