Kilkadziesiąt osób wzięło udział w pierwszym spotkaniu informacyjnym poświęconym planom rozbudowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o południowe dzielnice Gdańska i tereny ościennych samorządów. Przedstawiciele inwestora oraz autorzy technicznych opracowań projektu spotkali się z naszymi mieszkańcami w Urzędzie Gminy Kolbudy. Spotkaniu z uwagą przysłuchiwali przedstawiciele naszego samorządu, wójt Andrzej Chruścicki i Radni Gminy Kolbudy.

Uczestnicy obejrzeli prezentację z wynikami badań dotyczących natężeń ruchu z terenu gminy w kierunku Gdańska oraz wariantami rekomendowanymi w I fazie prac.

Projektanci przygotowujący Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe opowiedzieli o efekcie swoich dotychczasowych opracowań i analiz. Te polegały przede wszystkim na preselekcji możliwych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej. Przedstawiono również harmonogram dalszych działań.

Zaprezentowany projekt zakłada nie tylko wydłużenie linii do węzła integracyjnego w Kowalach, ale również dalej, przez Jankowo Gdańskie, w stronę Straszyna i Goszyna, gdzie trasa PKM połączyłaby się z nieczynną aktualnie linią kolejową 229. Plany przewidują więc jej reaktywację.

To właśnie lokalizacja toru na tym odcinku, projektowane dojścia do przystanków, bezpieczne przejścia i lokalizacja parkingów w pobliżu poszczególnych stacji najbardziej interesowały uczestników spotkania.

Zebrani usłyszeli, że zmodernizowana linia kolejowa 229 przebiegać ma głównie w istniejącym pasie torowym, lub - na niektórych fragmentach - z niewielkim przesunięciem.

W obszarze gminy przystanki zlokalizowane miałyby zostać (tak jak przed laty) w Bielkówku, Pręgowie, Kolbudach i Łapinie. Na niektórych odcinkach przecinających się z przebiegiem linii 229 pod uwagę brana jest korekta układu drogowego.

Mieszkańcy z niepokojem przyjęli brane pod uwagę rozwiązanie projektowe zakładające zastosowanie tradycyjnego przejazdu drogowego ze szlabanami w ciągu drogi 221 w Kolbudach. Sugerowano, że rozwiązanie takie, zwłaszcza w sezonie letnim spowodować może paraliż tej miejscowości. Projektanci poinformowali jednak, że rozwiązanie dwupoziomowe polegające na budowie wiaduktu nad DW 221 czy toru podziemnego wiązałoby się z istotną ingerencją w infrastrukturę przylegającą i wymagałoby wyburzeń.

O tym, że najlepszym rozwiązaniem w tym miejscu byłaby budowa estakady mówił podczas spotkania wójt Andrzej Chruścicki. Dodał, że gmina składała już taką sugestię i na pewno ją jeszcze powtórzy.

W opinii wójta Andrzeja Chruścickiego najlepszym rozwiązaniem w Kolbudach byłby przystanek umiejscowiony „w tubie” na estakadzie nad drogą wojewódzką 221. Podobne rozwiązanie zastosowano w okolicach gdańskiego lotniska.

Omówiono również przebieg linii na trasie Kowale - linia 229, przebiegającej przez Jankowo Gdańskie. Stacja w Kowalach miałaby zostać zlokalizowana pod ziemią, podobnie jak dojście do dużego parkingu, którego lokalizacja nie jest jeszcze dokładnie określona.

Mieszkańcy dopytywali o planowane rozwiązania, które pozwoliłyby zminimalizować uciążliwość linii kolejowej na odcinkach przebiegających w pobliżu terenów zabudowanych.

Sugerowano też, że planowany odcinek PKM Południe powinien zapewnić mieszkańcom gminy bezpośredni dojazd do Gdańska bez konieczności przesiadki.

W rozpoczynającym się właśnie etapie drugim przeprowadzone zostaną pogłębione analizy techniczne, ruchowe, społeczne i środowiskowe. Wysłuchane zostaną oczywiście opinie i sugestie mieszkańców, które stanowiły będą niezwykle istotny element przy tworzeniu opracowań. Zakończenie tej części prac planowane jest na maj 2023 roku.

Trzecia faza prac obejmie przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz elementów studium wykonalności dla odcinka od przystanku SKM Gdańsk – Śródmieście przez pętlę Łostowice – Świętokrzyska do węzła integracyjnego Kowale. Zakończenie tego etapu planowane jest na wrzesień przyszłego roku.

Jak informuje PKM, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe powinno być gotowe do 2023 roku. Dokumentacja określi rekomendowany przebieg PKM Południe, niezbędną rezerwę terenową oraz odpowie na pytanie, czy realizacja tej inwestycji będzie ekonomicznie i społecznie uzasadniona. Jeżeli rekomendacja ta okaże się pozytywna, a samorządom uda się zdobyć dofinansowanie, to jest szansa, że w pierwszym etapie PKM Południe, w latach 2025-2030, będzie mógł powstać odcinek aglomeracyjny z Gdańska Śródmieście do Kowal.

Zapewniono, że z prowadzonych aktualnie - i kontynuowanych w kolejnych miesiącach - konsultacji sporządzane będą raporty. Zawarte w nich zostaną odniesienia do zgłaszanych przez mieszkańców propozycji i uwag. Kolejne spotkanie z mieszkańcami naszej gminy planowane jest na czerwiec.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu na stronie www.pkm-poludnie.pl

Tam dostępny jest również formularz dla mieszkańców, który wypełniać można do końca kwietnia.