Gmina Kolbudy otrzymała dofinansowanie w kwocie 156 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup 52 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt trafi do dzieci z rodzin, które udokumentowały pokrewieństwo w linii prostej z osobami, które w przeszłości pracowały w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Zgodnie z założeniami Programu środki finansowe na sprzęt komputerowy trafiają do samorządu, który dokonuje zakupu sprzęt dla uczniów kwalifikujących się do dofinansowania.

- Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej oraz procedur przekazania i ewaluacji projektu – informuje Beata Drążela, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Zamówień Publicznych. - W momencie wyboru dostawcy i dostawy zamówienia nastąpi przekazanie sprzętu. O terminie przygotowania umów przekazania mieszkańcy zostaną poinformowani w stosownym czasie. Laptopy wraz z potrzebnym oprogramowaniem, zostaną przekazane dzieciom i młodzieży na własność.

Beneficjentem projektu jest uczeń szkoły podstawowej lub średniej, który osiągnął pełnoletność i pobiera nauki w roku szkolnym 2021/2022. Warunkiem jest również zamieszkiwanie na terenie miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Dziecko musi być krewnym z osobą (w linii prostej - tj. rodzice, dziadkowie pradziadkowie/opiekun prawny), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.

Sprzęt trafi do osób, które w ubiegłym roku odpowiedziały na ogłoszenie konkursowe i udokumentowały, że spełniają określone w Programie kryteria.

Komputery zostaną zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.