KOMUNIKAT!

(Komunikat sporządzony w oparciu o art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.).

Mieszkańcy Gminy Kolbudy

Wójt Gminy Kolbudy informuje, że podczas XLVII  Sesji Rady Gminy Kolbudy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r.  godz. 9:00, zostanie  rozpatrzony Raport o stanie Gminy Kolbudy za 2021 rok, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w 2021 roku, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy. Po zakończeniu debaty, Rada Gminy Kolbudy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Kolbudy wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Gminy Kolbudy, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. O kolejności zabrania głosu w debacie podczas sesji decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2021, przyjmowane będą najpóźniej do dnia 13 czerwca 2022 r. /poniedziałek/ w Urzędzie Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy, w pokoju 105 (parter) – Biuro Rady.

Biuro Rady pracuje  w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach:

  • Poniedziałek: 30 - 17.00
  • Wtorek: 30 - 15.00
  • Środa: 30 - 15.30
  • Czwartek: 7:30 - 15:00
  • Piątek: 7:30 - 14:30.

Raport o stanie Gminy Kolbudy za rok 2021 zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy.

*Przykładowy wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolbudy www.kolbudy.pl oraz w Biurze Rady w Urzędzie Gminy Kolbudy pok. 105/parter/.

LINK DO RAPORTU O STANIE GMINY ZA ROK 2021