W terminie od 3 do 21 lutego br. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Celem Programu „Zielone Kolbudy" jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć będą mogli mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz osoby prawne, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Treść uchwały Rady Gminy Kolbudy, Regulamin Programu oraz wzory wniosków w załączniku pod tekstem. Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Kolbudy.

Wnioski składać można osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy (w godzinach pracy urzędu), a także za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres urzędu, z dopiskiem „Zielone Kolbudy".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w Referacie Infrastruktury i Środowiska Urzędu Gminy Kolbudy pod numerami telefonów (58) 691 05 39 lub  (58) 691 05 33.