Od 3 stycznia bieżącego roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, wprowadza kolejną odsłonę programu „Czyste Powietrze”, która spowoduje, że Beneficjenci uzyskają wyższe dofinansowanie i jednocześnie będą mogli obniżyć koszty ogrzewania swoich domów.

Więcej szczegółów na stronie: https://wfos.gdansk.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:

 1. poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z  wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 2. poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczonana Liście Partnerów API2 opublikowanej na stronie internetowej
  https://czystepowietrze.gov.pl/- W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony
  internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego WFOŚiGW, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.
 3. bezpośrednio poprzez system GWD, po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej  pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/:
  • w celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
  • wniosek składany w postaci papierowejjeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a  następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

POMOC W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE W URZĘDZIE GMINY W KOLBUDACH ODBYWA SIĘ DWA RAZY W TYGODNIU TJ.:

 • poniedziałki w godzinach od 8.00 do 13.00
 • czwartek w godzinach od 8 00 do 13 00

Wypełnianie wniosków odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu, z pomocą pracownika Urzędu Gminy, który będzie udzielał wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomagał w wypełnieniu wniosku (Urząd Gminy udostępni w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie).

 Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: (58) 691-05-45, (58) 691-05-33 lub (58) 691-05-73 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację w Urzędzie Gminy prosimy o wcześniejsze przygotowanie poniższych niezbędnych dokumentów/informacji potrzebnych do jego wypełnienia:

 • aktualny adres e-mail,
 • PESEL Wnioskodawcy oraz współmałżonka/współmałżonki, 
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, 
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku), 
 • w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, zaświadczenie o dochodach, wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach (ul. Staromłyńska 1), zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • w przypadku gdy wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową, konieczne będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku o dofinasowanie przez współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań,
 • w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność kilku osób, konieczne będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku o dofinasowanie przez wszystkich współwłaścicieli, o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w  niniejszym wniosku o dofinansowanie,
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, przedłożenie kserokopii pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, wskazanie liczby ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja), 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym należy wskazać % powierzchni przeznaczonej pod prowadzenie tej działalności, 
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np.  ocieplenia ścian.

DODATKOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W PONIŻSZYM LINKU:                                              

 https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-dnia-03012023r-sciezka-przez-wfo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ WYMAGANA DOKUMENTACJA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYM LINKU:

https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/data/uploads/23-CzP_wfos/6_WOP_Instrukcja_%C5%9Bc.%20wfo%C5%9Bigw%20i%20bankowa).pdf

W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O STATUSIE SWOJEGO WNIOSKU LUB UMOWY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU.

Kontakt do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

 • telefon: 58 743 18 20
 • telefon: 58 743 18 21
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.