Nasz samorząd, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, rozpoczął realizację Programu „door – to – door”. To usługa bezpłatnego transportu dedykowana pełnoletnim mieszkańcom gminy, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność. Osoby uprawnione mogą już korzystać z pojazdu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W transporcie samochodem stanowiącym własność gminy, oprócz kierowcy, uczestniczy również przeszkolony opiekun.

Usługa realizowana jest w systemie „door-to-door”, czyli od drzwi do drzwi. Kierowca lub opiekun zapewniają pomoc w wyjściu ze wskazanego przez mieszkańca miejsca i dotarciu do punktu docelowego wyznaczonego przez użytkownika. 

Użytkownikami (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z usługi „door-to-door”, które złożą określoną regulaminem deklarację.

Z usługi skorzystać mogą osoby, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózku inwalidzkim, poruszające się o kulach, niewidome czy słabowidzące).

- Dzięki usłudze „door-to-door” niepełnosprawni mieszkańcy gminy, mający trudności w przemieszczaniu się, pozostający przez lata bez możliwości korzystania z rozlicznych usług społecznych dostępnych na terenie gminy Kolbudy, teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej będą mogli włączać się w życie społeczności lokalnej – informuje Anita Richert – Kaźmierska, pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów. -  Dotyczy to m.in. seniorów z sołectw, z których dotarcie do Klubów Senior+ w Kolbudach i Kowalach czy Koła Seniora w Lisewcu dotychczas było niemożliwe". 

Projekt nie jest jednak adresowany wyłącznie do seniorów. Z dowozów mogą korzystać również osoby młodsze, które ukończyły 18 rok życia i spełniają określone w regulaminie kryteria. Obsługą programu zajmie się zatrudniona do tego celu kadra, która przeszła już niezbędne szkolenia. Program w całości finansowany jest ze środków przyznanych w ramach dofinansowania udzielonego Gminie Kolbudy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt projektu wynosi ponad 551 tysięcy złotych.

Zgłoszenia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Zgłoszenia są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 519 633 374, a już niedługo również za pośrednictwem aplikacji mobilnej (dtd.gopskolbudy.pl). Dopuszcza się także możliwość zgłoszenia na wykonanie usługi „door-to-door” w formie pisemnej przekazanej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach.

W jakich sytuacjach możemy skorzystać z przewozu

Cel przejazdu w ramach usługi „door-to-door” powinien być powiązany z aktywizacją społeczno-zawodową osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz zwiększeniem dostępu do usług aktywnej integracji o charakterze:

  •  społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,
  •  zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;
  •  edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy;
  •  zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.

Usługa nie pełni funkcji transportu medycznego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej.

Usługa transportowa „door-to door” będzie świadczona nieodpłatnie na rzecz użytkowników w okresie do 30 września 2022 roku.

Konieczna pisemna deklaracja. Zgłoszenie co najmniej dwa dni wcześniej

Osoba uprawniona do korzystania z usług „door-to-door” przed przystąpieniem do korzystania z usług zobowiązana jest do złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia (formularz do pobrania pod tekstem). Zgłoszenie na wykonanie usługi musi zostać złożone z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

Przewozy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00

Przewozy „door-to-door” realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-18.00. Zgłoszenia do wykonania usługi przyjmuje Dyspozytor.

Przyjęcie zgłoszenia do realizacji usługi „door-to-door” zostanie potwierdzone za pośrednictwem sms lub telefonicznie przez Dyspozytora. Potwierdzenie realizacji usługi nastąpi w terminie do 24 godzin od złożenia zgłoszenia.

Zgłoś ewentualną rezygnację z usługi

Rezygnacja z usługi transportu „door-to-door” w dniu poprzedzającym realizację usługi nie skutkuje żadnymi konsekwencjami finansowymi.

W przypadku rezygnacji z usługi „door-to-door”, w momencie przybycia pojazdu na wskazane w zgłoszeniu miejsce, osoba składająca zgłoszenie poniesie konsekwencje finansowe polegające na obciążeniu kosztami dojazdu. Rozwiązanie takie zastosowane zostanie również w przypadku stwierdzenia, że z usługi skorzystała osoba nieuprawniona,.

Usługa „door-to-door” jest realizowana na zlecenie Gminy Kolbudy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Projekt „Usługa indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Kolbudy” jest wdrażany w ramach projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020.

Koszt projektu wynosi ponad 551 204,00  złotych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 84,28% tj. 464 554,73 zł.