Gmina Kolbudy w ramach drugiego naboru o środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Polski otrzymała promesę wstępną na realizację inwestycji drogowych w miejscowości Bąkowo. Przedsięwzięcie obejmuje roboty drogowe na ul. Wilczej, ul. Sowiej,  na odcinku ul. Wiśniowy Sad do skrzyżowania z ul. Orle. Drogi objęte projektem  to trakty komunikacyjne o niskim standardzie technicznym, o nawierzchni  betonowej, bez pobocza oraz chodnika, na których równocześnie poruszają się samochody oraz piesi, co  stanowi niebezpieczeństwo dla jej użytkowników i zwiększone ryzyko wypadków. Obciążone są również ruchem samochodów o wyższej masie tonażowej. To drogi bezpośrednio i pośrednio łączące się z DW 221, ściśle ze sobą połączone, tworzące sieć drogową. Podniesienie jakości technicznej  wpłynie na poprawę dostępności do znajdujących się przy nich domów jednorodzinnych, podmiotów gospodarczych.

 

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia, w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg objętych wnioskiem w zależności od zakresu zostaną wykonane następujące działania: 

1. wykonanie nowej nawierzchni;

2. przy ul. Sowiej planuje się po jednej stronie budowę ciągu pieszo –rowerowego oraz po drugiej pobocze (zieleń),

3. przy ul. Wilczej oraz ul. Wiśniowy Sad planuje się po jednej stronie chodnik a po drugiej stronie pobocze ( zieleń),

4. skrzyżowanie ulic Sowiej i Wilczej wykonane zostanie w formie mini ronda,

5. zaprojektowana zostanie również zatoka autobusowa, 

6. na skrzyżowaniu ulicy Wiśniowy Sad i Orlej planuje się  wyniesienie jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów, na analizowanym odcinku ulic Wilczej, Wiśniowy Sad planuje się wykonanie oświetlenia ulicznego,

7. wody opadowe na ul. Wilczej i ul. Wiśniowy Sad będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne,

8. na ul. Sowiej planuje się powierzchniowe odwodnienie nawierzchni jezdni nadając jej odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne.