Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z preferencyjnej pożyczki  WFOŚiGW w Gdańsku.

W dniu 7 listopada 2016 roku Gmina Kolbudy podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji zadania pn. .: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, Kasztelańskiej, Staropolskiej i Szlacheckiej w Kowalach”.

Zadanie w 79,55% finansowane jest ze środków preferencyjnej pożyczki pozyskanej przez Gminę Kolbudy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Przy koszcie kwalifikowanym zadania 1 362 114,52 zł kwota uzyskanej pożyczki wyniosła 1 080 000,00zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia wbudowane zostanie 2700mb kanalizacji grawitacyjnej, 1400 mb kanalizacji tłocznej oraz cztery sieciowe przepompownie ścieków. Realizacja inwestycji pozwoli na likwidacje 40 zbiorników bezodpływowych na terenie posesji objętych zakresem zadania i przyłączenie do sieci 140 RLM. Całe przedsięwzięcie daje warunki techniczne przyłączenia ok. 90 budynków jednorodzinnych. Realizacja zadania bezpośrednio przyczyni się do poprawy stanu czystości wód powierzchniowych i głębinowych na terenie całej gminy.