Spółka Reknica obsługująca gminną sieć wodociągową pobiera wodę z dwunastu studni głębinowych. Na naszym terenie funkcjonuje też jedno ujęcie drenażowe. W większości sołectw, do których trafia ciecz wydobyta z głębi ziemi, odbiorcy nie powinni narzekać na jakość wody. Do picia „kranówki” trudno jednak namówić mieszkańców Pręgowa.

Jak mówią fachowcy ciecz z ujęć głębinowych Gminy Kolbudy nie potrzebuje „obróbki chemicznej”, wymaga jedynie usunięcia ponadnormatywnych ilości związków żelaza i manganu, co odbywa się w stacjach uzdatniania wody. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku ujęcia drenażowego, które wymaga niewielkiego chlorowania. W naszej gminie praktyka taka stosowana jest jedynie w Pręgowie.

Wójt Gminy Kolbudy Andrzej Chruścicki odwiedził w ostatnich dniach większość gminnych stacji, w których woda jest pobierana z gruntu i uzdatniana. Pompy i filtry, dzięki którym dostarczana jest „kranówka” często ukryte są wśród zieleni, a dostęp do nich mają wyłącznie pracownicy spółki Reknica. O technicznych rozwiązaniach i mocach poszczególnych urządzeń opowiedział wójtowi Piotr Dreyer, członek zarządu spółki Reknica. Była też okazja, aby porozmawiać o jakości wody, z której każdego dnia korzystają nasi mieszkańcy.

- Miałem okazję z bliska przyjrzeć się całemu systemowi zaopatrywania gminy w wodę - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Wiele samorządów w Polsce, zwłaszcza w porze letniej, boryka się z problemami dostaw wody. Nasz region na szczęście jest w nią zasobny. Mamy też rozbudowaną sieć wodociągową. W razie awarii urządzeń danego ujęcia, lub z innych przyczyn uniemożliwiających wydobycie, istnieje możliwość doprowadzenia do danej miejscowości wody z innej stacji uzdatniania.

Nie wszyscy mieszkańcy gminy są jednak zadowoleni z jakości „kranówki” w swoich domach. Taka sytuacja występuje w Pręgowie, które korzysta z jedynego w gminie ujęcia drenażowego. W tego typu przypadkach do cieczy, która bardziej niż woda z głębi ziemi narażona jest na ewentualne zanieczyszczenia, dodawane są niewielkie ilości chloru. Problem nienajlepszej jakości wody w Pręgowie niejednokrotnie sygnalizował radny z tej miejscowości Stanisław Patyk. Mieszkańcy sołectwa narzekają na smak, zapach i przejrzystość tamtejszej „kranówki”.

- Znam sprawę i podejmujemy wspólnie ze spółką Reknica stosowne działania - mówi wójt Andrzej Chruścicki. - Miałem nawet okazję próbować tej wody, gdyż zostałem zaproszony przez Radnego i mieszkańców, aby osobiście przekonać się o problemie. Trudno jednoznacznie wskazać w czym tkwi problem. Woda odpowiada oczywiście wszelkim normom. Zdarza się jednak, że jest nieco mętna. W opinii spółki zamontowanie dodatkowego zbiornika i filtrów powinny wpłynąć na poprawę jakości wody. Przygotowania do tej inwestycji są już czynione.

Nadzór nad jakością wody do spożycia sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Reknica Sp. z o.o.

Na terenie gminy dominują ujęcia głębinowe. Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane są w miejscowościach: Nowiny, Lisewiec, Lublewo Gdańskie, Buszkowy, Otomin, Czapielsk, Bąkowo przy ul. Ordynackiej, Bąkowo przy ul. Żurawiej oraz Pręgowo. Woda transportowana jest przy pomocy magistrali  wodociągowych, należących do przedsiębiorstwa, aby finalnie trafić do mieszkańców.

  • Stacja Ujęcia Wody w Nowinach zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Nowiny, Babidół i Kolbudy. Odbiorcy z Kolbud awaryjnie mogą być zaopatrywani z drugostronnego zasilania w wodę z ujęcia w Lublewie Gdańskim.
  • Stacja Ujęcia Wody "Żmijewo" w Lisewcu zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Lisewiec i Bielkówko. Część odbiorców z miejscowości Bielkówko może być w sytuacjach losowych zaopatrywana w ramach drugostronnego zasilania w wodę od strony wsi Pręgowo.
  • Stacja Ujęcia Wody w Lublewie Gdańskim zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Lublewo Gdańskie i Bielkowo, ale w ramach potrzeb istnieje alternatywne zasilanie w wodę z Ujęcia Bąkowo.
  • Stacja Ujęcia Wody w Buszkowach zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Buszkowy i Ostróżki.
  • Stacja Ujęcia Wody w Otominie zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Otomin, natomiast w przypadkach losowych możliwe jest dostarczanie wody z ujęcia w Bąkowie przy ul. Ordynackiej.
  • Stacja Ujęcia Wody w Czapielsku zaopatruje odbiorców zamieszkujących miejscowości Czapielsk i Łapino.
  • Stacja Ujęcia Wody w Bąkowie przy ul. Ordynackiej zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Kowale, Jankowo Gdańskie i część Bąkowa. Odbiorcy z tego rejonu w ramach potrzeb mogą otrzymać zwiększone ilości wody w ramach potrzeb z magistrali gdańskiej będącej w gestii firmy Saur Neptun Gdańsk S.A.
  • Stacja Ujęcia Wody w Bąkowie przy ul. Żurawiej zaopatruje odbiorców zamieszkujących w miejscowości Bąkowo, ale w przypadkach losowych możliwe jest zasilanie odbiorców w wodę od strony miejscowości Lublewo Gdańskie oraz Ujęcia wody w Bąkowie przy ulicy Ordynackiej.