Od stycznia 2022 roku o 10 groszy (od metra kwadratowego) wzrośnie podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Również o 10 groszy (za metr kwadratowy) zwiększy się stawka podatku od budynków lub ich części mieszkalnych. O złotówkę natomiast wzrośnie opłata na metr kwadratowy budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części w której prowadzona jest taka działalność. To najważniejsze ze zmian w katalogu opłat lokalnych na rok 2022 jakie przyjęła Rada Gminy Kolbudy. Korekta stawek podatku podyktowana jest ogólnym wzrostem cen towarów i usług. Aktualnie obowiązujące w gminie stawki zostały uchwalone przed dziesięciu laty.

Wszyscy obecni na sesji radni byli jednomyślni w kwestii zmiany niektórych stawek podatków lokalnych. Zanim projekt uchwały poddano pod głosowanie wiele czasu poświęcono dyskutując nad jego zapisami. Temat rozpatrywany był podczas dwóch posiedzeń komisji Rady Gminy. Nie jest tajemnicą, że utrzymanie wysokiej jakości usług publicznych wymaga nakładów finansowych.  

Podatki i opłaty lokalne wnoszone przez mieszkańców stanowią główne źródło dochodu budżetu gminy. Z pieniędzy tych realizowane są m.in. inwestycje z których wszyscy korzystamy. Wraz z ogólnym wzrostem cen towarów i usług które odczuwamy wszyscy, zwiększają się również wydatki gminy.

Górne granice stawek podatków lokalnych w danym roku podatkowym określane są w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady Gminy Kolbudy „w pierwszym półroczu roku 2021 wskaźnik ten w stosunku do pierwszego półrocza roku 2020 wyniósł 103,6 proc., co oznacza wzrost cen o 3,6 proc.”

Obowiązujące do tej pory stawki podatków lokalnych w Gminie Kolbudy zostały uchwalone przed dziesięciu laty i w ciągu dekady nie były poddawane korekcie. Co niezmiernie ważne, po uwzględnieniu planowanych od stycznia 2022 roku zmian stawek, podatki od gruntów i budynków płacone w naszej gminie będą nadal jednymi z najniższych na tle gmin ościennych.

W zamieszczonym poniżej zestawieniu prezentujemy stawki Gminy Kolbudy (z uwzględnioną już podwyżką od 1 stycznia 2022 roku) oraz stawki obowiązujące aktualnie w wybranych gminach sąsiednich. Nie można jednak wykluczyć, że stawki u niektórych sąsiadów także ulegną zmianie z początkiem stycznia 2022. Koniec roku to bowiem czas dokonywania korekt w katalogu opłat lokalnych. Wiele samorządów w Polsce, w tym w powiecie gdańskim, już uchwaliło lub pracuje nad uchwałami podnoszącymi stawki podatków lokalnych.

W uzasadnieniu uchwały Rady Gminy Kolbudy zwrócono uwagę na to, że proponowane od nowego roku kwoty są niższe niż stawki maksymalne określone w obwieszeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednocześnie Rada Gminy Kolbudy skorzystała z możliwości zwolnienia z podatku nieruchomości wykorzystywane na cele działalności bibliotecznej oraz ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatków jakie obowiązywać będą w Gminie Kolbudy od stycznia 2022 roku

OD GRUNTÓW

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 90 groszy od metra kw. powierzchni (obecnie obowiązująca stawka 80 groszy)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi, jezior i zbiorników sztucznych - 4 zł od 1 hektara powierzchni
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 45 groszy od metra kw. powierzchni (obecnie obowiązująca stawka 40 groszy)
  • od niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - 1,50 od metra kw. Powierzchni

OD BUDYNKÓW  LUB ICH CZĘŚCI

  • mieszkalnych - 75 groszy od metra kw. powierzchni (obecnie obowiązująca stawka 65 groszy)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22 zł od metra kw. powierzchni użytkowej (obecnie obowiązująca stawka 21 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,70 zł od metra kw. pow. użytkowej
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4 zł od metra kw. pow. użytkowej
  • oraz pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 7 zł od metra kw. powierzchni użytkowej

OD BUDOWLI

  • 2 proc. wartości określonej na podst. art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych